Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY PRESSEN 3 KV PRESSEN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET PRESSEN - Kvarteret Pressen är rektangulärt till formen och placerat i den västra delen av Visby innerstad. Det gränsar till Strandgatan i väster, Mellangatan i öster, Kompanigränd i norr samt Danzigergränd i söder. Den sydvästra delen av kvarteret ligger intill Packhusplan. Under medeltiden utgjorde området för kvarteret en del av den tätast bebyggda stadskärnan och låg dessutom i nära anslutning till den medeltida hamnen. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Strandrotens andra kvarter med tomtnummer 1-4 och 34-36.
Kvarteret Pressen har bildats av ett flertal sammanslagna medeltida kvarter. Troligen har området genomskurits av sex gränder som löpt mellan Strandgatan och Mellangatan. De smala kvarteren var under medeltiden fullbebyggda med höga huskroppar som mestadels vände gavlarna mot Strandgatan eller Mellangatan. Idag finns några av husen väl bevarade, om än ombyggda i senare tid. Medeltida källare och grundmurar förekommer också i stor utsträckning. Vid 1600-talets mitt motsvarades Pressen av fyra kvarter. De tre gränderna som då delade kvarteret löpte dels mellan nuvarande Pressen 5 och 6, dels mitt över gårdsplanen på Pressen 3, samt mellan nuvarande Pressen 1 och 7. Gränden mellan Pressen 5 och 6 lades inte igen förrän omkring 1800.
Kvarteret är idag indelat i sju fastigheter. På Pressen 6 finns det så kallade "Clematishuset" från 1200-talet, som delvis restaurerats till sitt forna utseende. Under 1700- och 1800-talens kraftiga utveckling byggdes åtskilliga äldre hus om i Visby. Befintliga hus moderniserades eller infogades i de nya byggnaderna, och karaktäriseras ännu idag av denna tids förändringar. Denna utveckling präglar starkt Kvarteret Pressen, som har ett flertal väl bevarade större stenbyggnader och gårdsmiljöer från just 1700- och 1800-talen, då kvarteret främst hade en befolkning bestående av borgare och handelsmän. Numera är flera av fastigheterna ombyggda interiört till flerbostadshus.
PRESSEN 3 - Fastigheten Pressen 3 är en före detta köpmans- och borgargård som är placerad mitt på kvarterets östra sida, gränsande till Mellangatan. Under medeltiden var marken här tätbebyggd. Murverk efter åtminstone sju medeltida stenhus kvarstår inom fastighetens nuvarande bebyggelse. Enligt 1697 års karta motsvarade fastigheten tomt nummer 108 a och 191 a. På tomt nummer 108 a fanns ett trähus och på 191 a fanns ett stenhus och ett stall. Enligt 1785 års husklassifikation fanns på fastigheten ett stenhus, ett bibyggt brygghus av sten, två lador och ett stall. Troligen fick fastigheten nuvarande utsträckning före år 1800, då i huvudsak två tomter slogs samman till en.
Fastighetens bebyggelse består idag av tre byggnader, med en huvudbyggnad bestående av flera sammanlänkade byggnadskroppar. Huvudbyggnaden är placerad i fastighetens norra del, med gaveln vänd ut mot Mellangatan. Den ursprungliga byggnaden är ett stenhus i tre våningar med bevarat medeltida murverk i två våningars höjd.
Två flygelbyggnader är sammanbyggda med stenhuset, en på den västra sidan och en på den östra. Båda är troligen från 1700-talet. Den västra flygeln är tillbyggd med ett trapphus under början av 1800-talet. Den östra flygeln ligger med långsidan längs Mellangatan och sammanlänkades med det stora stenhuset med ett trapphus någon gång mellan 1875 och 1883.
I fastighetens sydöstra del finns en träbyggnad placerad med långsidan mot Mellangatan. Denna uppfördes som en mindre butiksbyggnad 1897 och ersatte då en äldre ekonomibyggnad. Numera är den sammanbyggd med en byggnad västerut på gårdssidan.
Längs den sydvästra tomtgränsen låg tidigare en skiftesverkslada från 1800-talets början. Denna brann ned 1959 och ersattes samma år med dagens garage av lättbetong. 1988-89 skedde en restaurering och ombyggnad av samtliga hus på fastigheten.
Byggnaderna innesluter tillsammans en gård med infart från Mellangatan mellan huvudbyggnaden och den före detta butiksbyggnaden. Gårdsutrymmet omgärdas av bebyggelsen samt av murar, möjligen delvis bestående av medeltida rester. Gården är delvis belagd med singel, kalkstensflis och cement samt försedd med en terrassering och diverse planteringar. På huvudbyggnadens norra sida finns ytterligare ett mindre gårdsutrymme omgärdat av kalkstensmurar och med en träport ut mot Mellangatan.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0