Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, STUMHOLMEN 2:10 STUMHOLMEN, BAGERIET/BEKLÄDNADSFÖRRÅDET

 Anlaggning - Historik

Historik
Stumholmen, Bageriet/Beklädnadskontoret
Gamla bageriet projekterades redan på 1680-talet som två parställda "bakarehus" invid Stumholmskanalen. Dessa två hus skulle tillsammans med två brygghus uppföras intill kaj för att underlätta lastningen av provianten. Västra bageriet var klart 1688 och användes fram till 1790, då det brann ned i den stora stadsbranden. Den östra byggnaden, nuvarande gamla bageriet, byggdes först under 1700-talets första decennier, troligen kring 1730. Huset hade då tre våningar. Den norra flygel uppfördes strax efter och var inredd till bostad åt kronobagaren.
I byggnadens bottenvåning fanns åtta sammanbyggda stora bakugnar, vilka upptog nästan hela ytan. I våningen ovanför förvarades brödet som torkades i torkugnsvalv. Tredje våningen användes som mjölförråd och vinden som brödförråd. För lastning och lossning av råvaror och färdiga produkter fanns på västra och östra fasaderna luckor i varje våningsplan. I takfallen ovanför dessa fanns hisskupor.
Bageriets södra flygel uppfördes i slutet av 1700-talet, men ingick i den ursprungliga planen. Där fanns brödrum och fastageinspektorns kontor inrymda i början av 1800-talet. Efter 1864 var byggnaden spannmålsmagasin och inreddes även till boställe för kronobagare, maskinist, mjölnare och lärlingar vid det nybyggda kronobageriet. År 1866 fanns även en sädestorkria.
1908 byggdes Gamla bageriet om till beklädnadsförråd. Ombyggnaden innebar vissa tillbyggnader, t.ex. trapphusen och att huset höjdes en våning. Under 1900-talet gjordes flera smärre förändringar av bageribyggnaden. Så uppfördes exempelvis 1931 en liten utbyggnad mellan de bägge flyglarna samt dessas lanterniner. Trots dessa om- och tillbyggnader har byggnaden i huvudsak behållit sin 1700-tals prägel.
Gamla bageriet är en av Stumholmens tidigast projekterade byggnader. Byggnaden representerar en lösning på en av Stumholmens mest centrala funktioner - brödbakning - och är ett mycket tidigt exempel på en "industriell" produktion. Byggnaden har kontinuerligt förändrats, men har i sina väsentliga drag bevarat sin originalkaraktär. Gamla bageriet är genom sitt ännu ursprunglig läge vid vattnet och Stumholmsbron en betydelsefull del av kulturmiljön i Karlskrona.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1992-01-31, Dnr 221-6102-91