Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY MUNKEN 12 RYSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET MUNKEN - Kvarteret Munken är centralt placerat i Visby, mellan Stora Torget och domkyrkan S:ta Maria. Södra Kyrkogatan utgör dess gräns mot nordväst, Nedre Finngränd avgränsar kvarteret i söder och Ryska gränd i öster och norr. Antalet fastigheter som ingår i kvarteret idag är åtta.
Under medeltiden tillhörde området stadskärnans övre del, just nedanför den mer glest bebyggda klinten i öster. Öster om kvarteret ligger Ryska gränd, uppkallad efter Ryska kyrkan och faktoriet, handelsgården, som legat inom kvarteret. Ett mer ursprungligt namn på grändens vidgade del i norr är Köttorget eller Oxtorget. Där bedrevs handel med djur och kött ända från senmedeltid och fram till omkring år 1830. Kötthandeln flyttades därefter till Stora Torget. Nedre Finngränd kallades tidigare för Gränden till Stortorget och Fribergs gränd.
Munken har i norra och mellersta delen sannolikt varit fullbyggt med stenhus. I söder togs området, kanske redan omkring år 1200, i anspråk för Ryska kyrkan. Idag finns rester efter kyrkan under framför allt bostadshuset på Munken 12, men även under innergården öster om detta. Det medeltida byggnadsmönster som antytts vid de arkeologiska utgrävningar som utförts i kvarteret stämmer mycket lite med den moderna fastighetsindelningen. Kvarterets utbredning är dock i stort sett densamma som under medeltiden, eventuellt har det tidigare genomskurits av någon gränd.
Idag finns flera delvis bevarade medeltida byggnader inom kvarteret. Det karaktäriseras av en blandad bebyggelse, med mindre och tätbyggda bostadshus från såväl 1700-talet som 1970-talet i söder samt ett större flerbostadshus och större öppna ytor i norr.
MUNKEN 12 - I kvarterets sydvästra hörn ligger fastigheten Munken 12. Den avgränsas av Stora Torget i sydväst, Södra Kyrkogatan i väster och Ryska gränd i söder. På fastigheten finns idag två byggnader som ursprungligen var fristående, men idag är de sammanbundna med varandra. De båda husen, främst det nordligast belägna, har en välbevarad, ålderdomlig karaktär och utgör en viktig del av stadsbilden kring Stora Torget. Gården i öster avgränsas och omges av fastigheterna Munken 12, 14, 15 och 16, men kan nås även via Munken 9 och 10. Alla fastigheterna har tillgång till gården genom samfällighet.
Under hela fastigheten finns byggnadsrester från medeltiden. Murverk till Ryska kyrkan och även delar av dess kyrkogård påträffades vid arkeologiska undersökningar på 1970-talet. Dessa kvarligger under mark i hela fastighetens utbredning. Kyrkan övergavs redan under medeltiden. Idag kan man genom fastighetens källare komma ned till de framgrävda, delvis tillgängliga grundmurarna av den Ryska kyrkan.
Under 1600-talet var nuvarande fastigheterna Munken 12, 14, 15 och 16 samt den södra delen av Munken 7 sammanslagna till en större tomt med nummer 142. Den bebyggdes då med det skiftesverkshus som än idag står kvar på fastigheten. På 1700-talet tillkom en byggnad i sten, som även den utgör en del av fastighetens nuvarande bebyggelse. I slutet av 1700-talet ändrades fastighetsbeteckningen till S:t Hansroten III:12. På 1930-talet ändrades den igen, till Munken 3. Tomtindelningen var i stort sett oförändrad fram till ytterligare en bit in på 1900-talet då Munken 12 avstyckades och kom att bilda en egen fastighet.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0