Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY KAPLANEN 6 ADA BLOCKS HUS

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET KAPLANEN - Det triangelformade kvarteret Kaplanen ligger alldeles sydväst om domkyrkan S:ta Maria. Det begränsas i sydost av Södra Kyrkogatan, i sydväst av S:t Drottensgatan och i norr av Skolgatan. Idag består kvarteret av fem fastigheter. Innan kvarteret på 1930-talet kom att kallas Kaplanen ingick det i S:t Hansrotens fjärde kvarter med tomterna nummer 4-6. Innan 1700-talets mitt benämndes kvarterets tomter nummer 60, 110 och 140.
Kvarteret är beläget i den nordöstra delen av den medeltida stadskärnan. På medeltiden var kvarteret uppdelat på flera mindre. En eller flera gränder korsade det nuvarande kvarteret. Dessa gränder fanns emellertid inte kvar år 1646, enligt den karta som då upprättades. Kvarterets form är i stort sett oförändrad sedan mitten av 1600-talet. Under medeltiden var kvarteret tätt bebyggt med stenhus. Av dessa finns flertalet kvar, såväl ovan mark som under. På kvarterets samtliga fastigheter har man hittat rester från medeltiden i form av grundmurar, byggnader och brunnar. Det är ett av de kvarter i Visby med mest medeltida bebyggelse bevarad fram till idag. Den varierande fastighetsindelningen har kunnat följas sedan 1600-talets mitt då större delen av kvarteret utgjorde en enda tomt. I söder, längs nuvarande S:t Drottensgatan, fanns ytterligare två mindre tomter, vilka idag i stort sett utgör Kaplanen 7. Därefter har tomtindelningen ytterligare skiftat, dock inte i någon större utsträckning.
Idag är kvarteret fortfarande relativt tätbebyggt. Det präglas främst av det stora antalet medeltida byggnader. De flesta byggnaderna fungerar idag som bostadshus, men i kvarteret finns också flera gallerier.

KAPLANEN 6 - Fastigheten Kaplanen 6 ligger i det trekantiga kvarterets östra del och gränsar till Södra Kyrkogatan i sydost. Bebyggelsen utgörs idag av två hus, det ena är ett bostadshus i fastighetens nordöstra del bestående av två sammanbyggda medeltida stenhus, och det andra är ett uthus väster om huvudbyggnaden. Tomtindelningen har varierat. Nuvarande avgränsning erhöll fastigheten på 1800-talet.
Fastigheten är dels omgiven av andra fastigheter med betydande, medeltida delar och hela byggnader bevarade och dels själv bestående av två dylika. Den större byggnadskroppen står med gaveln mot Södra Kyrkogatan och är bevarat till ursprunglig höjd medan den mindre, som är sammanbyggd med den större, har medeltida murverk i två plan. Tomtindelningen under den här perioden är svår att uttala sig om. Enligt 1697 års karta nämns att hela Kaplanen 6, 8 och 9 samt en del av nuvarande 1 och 7 var en och samma tomt, nummer 60, och ägdes av Gabriel Hansson. Förutom denna fastighet ägde Hansson nio andra fastigheter, utspridda i staden. I förteckningen anges att tomten bestod av ett stenhus med stall och lada, gårdsrum och trädgård. Med största sannolikhet var 1600-talets bebyggelse belägen på den del av tomten som idag utgör Kaplanen 6, 8 och 9. I husklassifikationen från 1785 hade fastighetsindelningen ändrats. S:t Hansroten IV:6 hette då den fastighet där Kaplanen 6 ingick, tillsammans med nuvarande Kaplanen 1, 8 och 9. Fastigheten var bebyggd med ett stenhus i två våningar, ett sten- och korsvirkeshus, en lada, ett stall och ett kohus. Det är oklart var på fastigheten byggnaderna stod, men sannolikt var ett av stenhusen det som idag finns på fastigheten. Under 1800-talet fick fastigheten dagens form och en ny beteckning, S:t Hansroten IV:6 ½. Vid rotebeteckningarnas avskaffande år 1932 kom fastigheten att heta Kaplanen 3. Efter ytterligare en förändring av indelningarna i kvarteret, senare under 1900-talet, kom fastigheten att få beteckningen Kaplanen 6.
Bostadshuset som härrör från 1200-talet, består av två byggnadsdelar. Dess östra del ligger med gaveln mot Södra Kyrkogatan och har två våningar med dubbla vindsplan, varav det ena är inrett. Mot den östra delens sydvästra hörn är den andra byggnadsdelen placerad. Den delen har en våning med inredd vind. Byggnaden är uppförd under medeltiden och kvarstår idag till stora delar i full höjd. Huset är uppfört i kalksten med slätputsad fasad. De båda byggnadskropparna täcks av ett tegelbelagt sadeltak. Ada Blocks hus, uppkallat efter fastighetens ägarinna i mitten av 1900-talet, utgör med sin till stora delar mycket välbevarade ålderdomliga karaktär en av dagens bäst bevarade medeltida byggnader i Visby.
Till fastigheten hör också en uthuslänga, en f.d. stall- och ladubyggnad vars äldsta delar härrör från 1700-talet. Den är uppförd i skiftesverk- och regelverk och inrymmer numera bostad och förråd.
Gårdsrummet avgränsas av omkringliggande fastigheter samt av ett plank mot gatan.
Kvarteret, och fastigheten Kaplanen 6 som en viktig del, utgör ett av de bäst bevarade medeltida områdena i Visby. Byggnaderna på Kaplanen 6 har förutom sin välbevarade medeltida karaktär också betydande inslag av 1700-tal som resultat av en då genomförd stor renovering. Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt och miljöskapande värde genom att den utgör en viktig del av Visby innerstad i allmänhet och av den omkringliggande stadskärnan i synnerhet.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0