Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristinehamn kn, ÖSTERVIK 1:8 M.FL. ÖSTERVIKS KAPELL OCH GUSTAFSVIKS FD MEJERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Österviks kapell uppfördes 1869-71 på herresätet Gustafsviks ägor av greveparet Rudolf och Ida Adlersparre. Byggnaden, som bär den romantiserande nygotikens prägel med markerade växlingar i volymer och material, är ritad av arkitekten A Forsell, även upphovsman till Oscar II:s Sofiero. I kapellets naturmaterial, som domineras av tegel, huggen granit och takskiffer, konstruktionen - vari ingår korsvirkesteknik - samt det genuint hantverksmässiga utförandet, redovisas också impulser från det anglosaxiska arts- and craftrörelsens krav på "äkthet och sanning" i byggandet.
I kapellbyggnaden kommer mycket av byggherren Adlersparres och det sena 1800-talets filantropiska strömningar och folkbildningsambitioner till uttryck. Kapellets fyra våningar med över 20 rum rymmer sålunda inte bara kyrksal och sakristia. Här finns också skolsal, präst- och lärarbostäder samt i källarplanet skolkök och landets kanske första skolbespisning.
I den botaniskt intressanta kapellparken ligger också Gustafsviks f.d. gårdsmejeri från 1892, uppfört i en våning av putsat och vitkalkat tegel i nygotik. Här hade skulptören E Rafael Rådberg åren 1922-60 sin ateljé. Kapellbyggnaden inköptes samtidigt av konstnären som där inrättade sin bostad.
Sedan 1963 är Österviks kapellstiftelse ägare till kapellet och f.d. mejeriet. Genom stiftelsens försorg har de båda byggnaderna pietetsfullt restaurerats och 1969 återinvigdes kapellet. I mejeribyggnaden har inrättats ett museum.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2