Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY HOTELLET 13 WISBY HOTELL

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET HOTELLET - Kvarteret Hotellet ligger i stadskärnans södra del. Det kilformade kvarteret ligger strax ovanför Visby inre hamn, i sluttningen upp mot klinten. Det sträcker sig från Donners plats i norr till Residensgränd i söder. Det avgränsas av Strandgatan i väst, Kilgränd i nordost och Mellangatan i sydost. I kvarteret ingår sex fastigheter samt ett obebyggt område i det sydvästra hörnet.
Norra delen av kvarteret ligger i den del av staden som under medeltiden utgjorde stadskärnan, den södra delen av kvarteret ligger utanför denna. Under medeltiden var kvarteret Hotellet uppdelat i flera mindre kvarter. Åtminstone tre gränder löpte i öst-västlig riktning. Två av gränderna gick genom nuvarande Hotellet 13 och den tredje västerut, sannolikt från den öppna plats som har bildats där Kilgränd övergår i Mellangatan. I slutet av 1600-talet fanns bara en av dessa gränder kvar, den nordligaste. Senare kartor visar att denna gränd finns kvar till mitten av 1800-talet. Under medeltiden var åtminstone de mindre kvarteren i norr och väster fullbebyggda. Här har man kunnat spåra tio byggnader, varav en kvarstår i full höjd. Dessa hus var byggda tätt intill varandra, ofta med gemensamma skiljemurar. Medeltidens bebyggelse är inte undersökt i samma utsträckning i kvarterets södra delar, så där är det svårt att bedöma bebyggelsens utbredning. Möjligen utgjorde dessa delar trädgårdar eller så fanns stenhusbebyggelse även där.
Vid 1600-talets slut hade gatunätet bildats runt kvarteret och det var uppdelat på 14 tomter, med tomtnumren 19, 32-41, 44 samt E. Den sistnämnda bokstaven innebär att stadens ränteri låg på tomten. Efter vissa avstyckningar och ändrade tomtindelningar bestod kvarteret år 1785 av tretton fastigheter. Dessa benämndes Strandroten II:14-21 och 25-29, och kvarstod så fram till början av 1900-talet. Därefter fick kvarteret i stort sett nuvarande indelning. Idag karaktäriseras kvarteret av en tids- och stilmässigt varierande bebyggelse, där såväl bostäder som kontor och hotellverksamhet ingår. Topografin är likaså varierande, där sydöstra delen ligger på en nivå åtskilliga meter högre än kvarterets norra del.
HOTELLET 13 - Fastigheten ligger i Visby innerstads sydvästra del, i sluttningen mot hamnen. Tomten gränsar i väster till Strandgatan, i norr till Donnersplats och i öster till Kilgränd. På fastigheten finns idag fem byggnader, vilka tillsammans utgör ett sammanhängande hotellkomplex. Byggnad 1 är belägen längst norrut på fastigheten, de andra följer i nummerordning söderut.
Fastigheten har tidigare varit uppdelad på flera mindre tomter. Den tidigaste kartan med tomtindelningar, från 1697, visar att nuvarande Hotellet 13 då motsvarades av sju tomter; nummer 19, 32, 33, 34, samt ränteriet och del av nummer 35 och 37. Detta var sannolikt även tomtindelningen under medeltiden. Genom fastigheten löpte då två gränder, varav åtminstone den ena var en valvgränd. Under 1700- och 1800-talet motsvarades fastigheten av sex tomter, Strandroten II:14-18 och del av 19.
Vid 1600-talets slut var fastigheterna nästan fullbyggda. Tomt nummer 32, där dagens byggnad 1 står, var bebyggd med ett stenhus med stall och lada. Stenhuset var ett medeltida magasin med trappgavel, välvda rum och korsvirkeskonstruktion i norra gaveln. 1723 var huset känt som "Källarehuset", 1785 som "Druvan". Huset införlivades i hotellverksamheten i början av 1900-talet, då också en inre förbindelse mellan byggnaderna togs upp. Det medeltida huset revs strax därefter. Nuvarande byggnad 2 är det gamla ränteriet. Under medeltiden och fram till slutet av 1600-talet låg stadens ränteri, där skatteuppbörden förvarades, vid Visborgs slott. När slottet förstördes inköptes det medeltida köpmanshuset på Strandgatan, som idag utgör den del av hotellet där huvudentrén är. Huset användes som ränteri fram till 1773, då verksamheten flyttade till ett nybyggt hus, vilket idag utgör landsarkiv. Byggnad 3 är det medeltida valvhus i sten som finns på den gamla tomten nummer 33. Tomterna 19 och 34 var bebyggda med två stenhus samt lada och stall, och där står idag byggnad 4, delvis på medeltida grund. På 1850-talet genomgick de medeltida stenhusen, vilka kallades "Ruuthska" respektive "Fåhraeiska huset", omfattande reparationer. 1875 inköptes husen för hotellets räkning och på 1890-talet sammanfogades byggnaderna med övriga hotellbyggnader och inreddes bland annat till matsalar, biljardrum och café. I början av 1900-talet fungerade delar av byggnaden som personalbostäder. Byggnad 5 är belägen på delar av tomterna 35 och 37. På platsen låg tidigare en uteservering, "restaurang Oscar", samt dansrotunda i österländskt inspirerad arkitektur, uppförda på 1920-talet. Dessa revs på 1980-talet.
Fastigheterna inköptes en efter en, dels på 1850-talet och dels vid sekelskiftet 1900, för att ingå i den hotellrörelse, "Hotell Gotland", som startade år 1856. Husen rustades upp och renoverades alltefter tidens krav och försågs med inre förbindelser med varandra. Endast ett hus på tomt nummer 19 revs, och en annexbyggnad uppfördes 1895, vilken nu ligger på intilliggande fastighet Hotellet 12. Efter ett flertal tomtbildningar införlivades vid sekelskiftet 1900 även tomt 14 i norr. Där uppfördes byggnad 1 år 1911.
1952 avstyckades Hotellet 12 i tomtens sydvästra del, medan resten fick beteckningen Hotellet 13. I samband med ombyggnaden till hotell under 1800-talets mitt anlades trädgården med planteringar, terrasseringar, vattenspel och dubbeltrappor från Strandgatan, och blev senare försedd med pergola och musikestrad. På 1920-talet tillkom matsalsverandan, "restaurang Oscar" och dansrotundan med nytt trapphus via bakgården, i tomtens sydöstra del. Idag står trädgården oanvänd. I muren mot öster har medeltida valvöppningar och en 1920-talsport bevarats. På 1950-talet revs den södra delens byggnader och en ny hotelldel uppfördes i tidstypisk stil. Vid den stora ombyggnaden och renoveringen 1989-92 tillkom den glasade vinterträdgården i fastighetens nordöstra del samt den nya flygeln i söder. 1950-talsdelen genomgick en betydande fasadändring genom en nyuppförd trappgavel i husets norra del.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0