Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY HORNET 1 LILJEHORNSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET HORNET - Kvarteret Hornet är rektangulärt till formen och beläget sydost om Packhusplan. Strandgatan och Mellangatan avgränsar kvarteret i väster respektive öster, Danzigergränd i norr och Dubbens gränd i söder.
Under tidig medeltid var Packhusplan troligen stadens förnämsta torg. Senare under medeltiden anlades Stora Torget, vilket då kom att bli det största och mest betydelsefulla. Vid den här tiden hade kvarteret ett mycket centralt läge i staden. Strandporten vid Packhusplan var öppningen genom strandmuren, ut mot den dåvarande hamnen. Sedan medeltiden har det nuvarande kvarteret Hornets sträckning och tomtindelning förändrats. På 1200-talet löpte en gränd i öst-västlig riktning och delade kvarteret på mitten. Denna gränd försvann och blev tomtmark på 1600-talet och kvarteret fick då sin nuvarande sträckning. På 1697 års karta finns två fastigheter i kvarteret. Det nordvästra hörnet av kvarteret utgjorde en mindre, enskild tomt med tomtnummer 55. Resten av kvarteret utgjorde den andra tomten, nummer 54. I slutet av 1700-talet ändrades tomtindelningen. Kvarteret kom då att bestå av två fastigheter, vilka benämndes Strandroten II:5 och 51?2. Tomtindelningen i kvarteret är idag densamma, men sedan 1932 är fastighetsbeteckningarna Hornet 1 och 2.
Kvarteret har varit bebyggt sedan medeltiden, då det sannolikt var helt fullbyggt. I mitten av 1700-talet hyrdes under några decennier ett av kvarterets hus ut som residens åt landshövdingen. Idag har kvarteret kvar mycket av sin ursprungliga medeltida bebyggelse och präglas starkt av det välkända Liljehornska huset, som ligger med sin höga trappgavel mot Strandgatan.
HORNET 1 - Fastigheten utgör den västra halvan av kvarteret Hornet. Därmed gränsar den till Strandgatan i väster, Danzigergränd i norr och Dubbens gränd i söder. Fastigheten domineras av två byggnadskroppar från 1200-talets mitt, som över tiden byggts till och ihop. Det är en hög del mot gatan i väster respektive en låg del i öster. Invändigt går nu planlösningarna delvis ihop, varför de kan betraktas som en byggnad. Den höga delen är uppfört ett medeltida packhus för lagring och försäljning av varor, ursprungligen med välvd högkällare och åtskilliga, långsmala förvaringsvindar med träbjälklag, vilka i viss mån bevarats. Sadeltaket över denna del bärs upp av en delvis bevarad takstol från omkring 1310, till en del ersatt efter en brand år 1985. Det är det största och högsta bevarade medeltida packhuset i staden.
Den låga delen har delar från medeltid, 1700- och 1800-tal. Den lägre och smalare ursprungliga byggnadsdelen kompletterades med ytterligare en mindre och än mer välbevarad encellig högkällare, längst i öster. År 1726 beskrevs byggnaden för första gången i en bouppteckning och var då inredd med bostad i två plan, de två nedersta våningarna mot Strandgatan. Övriga delar av huset utgjorde källare samt flera lagervindar. Huset hade i stort sett det medeltida utseendet, med dubbla rader lastportar mot väster, små ljusgluggar och slutna långsidor. I den låga delens andra våning inrymdes ekonomiavdelning, bland annat med ett rymligt brygghus och en bagarstuga.
Utöver de byggnadsminnesmärkta huskropparna finns, mot Danzigergränd i norr, ett uthus som är en 1800-talsbyggnad i sten och trä.
Mellan uthus och huvudbyggnad bildas ett skyddat och stenlagt gårdsrum, helt nygestaltat och med ny markbeläggning från 1996. I gårdsrummet finns en förrådstillbyggnad från 1960-talet. Tidigare har det funnits en länga med bland annat avträden på gården, riven senast på 1960-talet. Hela fastigheten sluttar, den västra delen är lägre än den östra.
Under medeltiden utgjorde fastigheten de västra delarna av de två kvarter som delades mitt i av en tvärgränd i öst-västlig riktning. Den medeltida gränden lades igen på 1600-talet. Fastigheten fick sin nuvarande utformning under 1700-talets andra hälft. Den bebyggdes redan under medeltiden med ett packhus vid gatan och en lägre del i öster. Den norra delen av tomten var under medeltiden troligen bebyggd med ett liknande packhus med gaveln åt väster. Av detta finns inget kvar ovan mark.
De tidigaste arkivariska källorna är från 1700-talets början och fastigheten karaktäriseras då som en storbyggd stadsgård med generöst tilltagna magasinsutrymmen och ekonomiavdelningar, på en av stadens mer eftertraktade adresser. Samme ägare disponerade då hela kvarteret, alltså även nuvarande Hornet 2. Under några decennier vid 1700-talets första hälft hyrdes fastigheten ut som landshövdingeresidens. Därefter har åtskilliga av stadens högre borgare och handelsmän ägt kvarterets tomter. Den mest kände ägaren var 1798-1830 den ledande assessorn Jacob Dubbe. Under 1860-talet fick kvarterets tomter olika ägare. Efter en längre tids förfall byggdes stadsgården på 1860-talet genomgripande om till en för tiden modern hyresfastighet. Läget vid Strandgatan har genom tiderna medfört att olika verksamheter löst av varandra i de nedre våningarna. Från sekelskiftet 1900 inhyste de cykelaffär, och senare en skeppshandel samt olika restauranger. Idag samsas ett café, en förskola och hyreslägenheter om fastigheten. Hela fastigheten har genomgripande restaurerats och byggts om 1995-96.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0