Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY GETEN 1 TINGSHUSET I VISBY

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1971 bildades Gotlands tingsrätt och tingsställena placerades i Visby, som dessutom var kansliort, och i Skogs (koncept 17/6 1970). Skogs fungerade som tingsställe fram till 1983 (SFS 1982:996).

Tingsrätten i Visby inrymdes och inryms ännu i tingshuset på Artillerigatan som uppfördes 1960-62 efter ritningar av arkitekt Lennart Lundström. Denna byggnad har genom åren kommit att prisas och debatteras i flera sammanhang, inte minst bland arkitekter.

I tidskriften Arkitektur skriver arkitekten själv att de speciella miljöförutsättningarna var avgörande för gestaltningen: "Terrängförhållandena har gjort det möjligt att inom den valda volymen i två steg halvtrappsvis förskjuta våningsplanen. Härigenom indelas byggnaden i tre delar. Den västra delen som vänder sig mot staden inrymmer tingssalen med tillhörande biutrymmen. Mellandelen upptas av domsagans kansli. Den östra delen slutligen disponeras av lantmätaren" (Arkitektur 10:1962. I Arkitektur i förändring: A4, ELLT, Coordinator 1954-91, red. Claes Caldenby (Svensk byggtjänst, Stockholm, 2000) skriver redaktören om tingshuset i Visby i förhållande till kontoret A4/Coordinators produktion i övrigt att det framstår som speciellt: "liksom tillhörigt ett tidigare decennium än de stora programmens, vilket det ju också faktiskt var." Lundströms sätt att arbeta, skriver han vidare, var arkitektens traditionella: att forma rum och detaljer till en helhet.

Att tingshuset utgör ett av landets yngsta byggnadsminnen säger något om dess kvalitéer. Idag återfinns både tingsrätten och Gotlands läns länsrätt i samma byggnad. Observera att tingshuset inte har inventerats inom ramen för "Tings- och rådhusinventeringen".

I riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, finns fyra exteriörbilder arkiverade från inventeringen 1971. Tingshusbyggnadsskyldiges arkiv från 1900-talet förvaras i Landsarkivet i Visby.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-06-15, Koncept den 17/6 1970 från Justitiedepartementet till Svea hovrätt, Dnr 1217/70, SFS 1982:996