Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, GÅVETORP 7:10 M.FL. GÅVETORPS HERRGÅRD MED SÖDRA GRINDSTUGAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Under medeltiden bestod Gåvotorp av två frälsehemman som på 1470-talet kom i ätten Trolles ägo, för att på 1590-talet läggas samman och bebyggas som sätesgård för Margareta Trolle. På 1600-talet övergick gården i släkterna Sparre och Stakes ägo. Under 1700-talets senare hälft hade Carl Stellan Mörner, sedermera landshövding i Kronobergs län, haft sin uppväxt och sitt föräldrahem på Gåvetorp. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1803 av Sofia Lovisa Mörner. Flyglarna är äldre än mangårdsbyggnaden, troligen uppförda omkring 1780.
Mellan 1833 och 1870 ägdes Gåvotorp av kammarherre Uno Angerstein som kom att omgestalta både byggnader och det omgivande landskapet. Angerstein lät revetera boningshusen och uppföra nya ekonomibyggnader i ett nytt läge sedan Södra stambanan år 1863 lagts över ägorna. Ritningarna till de nya byggnadsprojekten utarbetades av Angerstein själv. Angerstein var också ledare för länets lantbruksskola som på 1850- och 60-talen var förlagd till Gåvetorp. Han ledde också Kosta glasbruk från 1830 till sin död 1874.
Redan i slutet av 1700-talet anlades ett tegelbruk på herrgården. Det utvidgades till ett större ångtegelbruk i slutet på 1800-talet. Då anlades också ett industrispår - en spårbunden hästbana - mellan bruket och Gåvotorps station. Verksamheten i godsets regi lades ned 1960. De befintliga industribyggnaderna uppfördes 1966 och tegeltillverkningen upphörde helt 1969.
Mellan herrgården och tegelbruket finns en allé som bildar en arkitektonisk helhet tillsammans med de stenmurar som uppfördes av Angerstein, vid mitten av 1800-talet i syfte att försköna herrgården.
Herrgårdsanläggningen omfattar herrgårdsbyggnad med flyglar och tillhörande ekonomibygnader, totalt 13 byggnader. Även de båda bostadshusen på fastigheterna Gåvotorp 7:10 och 7:11 ingår båda som komponenter i denna alléanläggning. De två "grindstugorna" ligger som visuella markörer mellan herrgården och tegelbruket och har båda fungerat som arbetarbostäder till Gåvotorps herrgård och tegelbruk. Grindstugorna omges av stenmurar som arrangerats symmetriskt utmed alléns axel.
Bostadshuset på fastigheten Gåvotorp 7:10, den södra grindstugan, flyttades till sin nuvarande plats omkring 1850. Byggnaden skall tidigare ha varit belägen på en kulle sydost om herrgården, intill den dåvarande Alvestavägen, där den fungerat som krog. "Värdshuset" flyttades då bränneri- och krogrörelsen vid Gåvotorp upphörde. På fastigheten finns även ett äldre uthus. Den norra grindstugan flyttades till sin nuvarande plats omkring år 1900.

KÄLLA: Beslut om byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Beslut i Kronobergs län, 1999-12-22, Dnr 221-8272-91.