Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tranemo kn, TORPA 3:1 TORPA STENHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpa ägdes från 1400-talet och flera århundraden framåt av ätten Stenbock och här hämtade Gustav Vasa sin tredje hustru , Katarina Stenbock 1552. Stenhusets äldsta delar torde ursprungligen ha uppförts under 1400-talets senare del på en hög terrass, avskild åt landsidan med vallgravar. Senare sjösänkningar har gjort att vallgraven idag är torrlagd. Vid början av 1550-talet förlängdes det ursprungliga huset åt söder till sin dubbla längd, murarnas bredd ökades och trapphuset tillkom. Likaså ändrades rumsindelning och takhöjd.
Under 1600-talets början tillkom portalen och dekorativa utsmyckningar, som ännu finns bevarade. 1699 invigdes slottskapellet i bottenvåningens sydöstra del. Stormaktstidens ökade krav på komfort och elegans innebar att stenhuset ansågs omodernt och ett nytt bostadshus av trä uppfördes, troligen på 1660-talet. Därefter användes stenhuset huvudsakligen vid representationstillfällen. Huset täcks idag av ett valmat tak från 1700-talet, men hade tidigare sadeltak med trappgavlar.


KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2