Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, BISKOPS-ARNÖ 1:1 BISKOPS-ARNÖ

 Anlaggning - Historik

Historik
Arnö förvärvades åt Uppsala Domkyrka av ärkebiskopen Magnus Bosson i slutet av 1280-talet. Borgen uppfördes i början av 1300-talet för ärkebiskopen Olof Björnsson med de från medeltidens kontinentala fursteplats typiska tre byggnadsenheterna: salbyggnad, kapell och bostadshus. Av den ursprungliga anläggningen finns idag kvar ovan jord delar av salbyggnaden (gotiska pelarsalen) och bostadshuset (den kvadratiska nuvarande södra flygeln). Salbyggnadens bottenvåning har trots sitt eleganta utförande antagligen använts som förrådslokal eller stall, som ofta var fallet på kontinenten. Arnö drogs in till kronan 1527.
Om- och tillbyggnad av den medeltida palatsbyggnaden skedde omkring 1580 och under 1640-talet, då Magnus Gabriel de la Gardie köpte och lät iståndsätta det vanvårdande medeltidshuset. Under reduktionen övergick godset 1684 på nytt i kronans ägo. 1695 reparerades det gamla stenhuset och en under 1600-talet uppförd byggnadslänga revs. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1730-talet och det gamla biskopshuset fick bli flygel i den nya anläggningen. 1740 tillkom den norra flygeln. Vid 1800-talets början genomfördes en ombyggnad, varvid flyglarna höjdes en våning. Enligt riksdagsbeslut 1956 uppläts Biskops-Arnö efter renovering till Föreningen Norden, som nu använder anläggningen som lokaler för Nordens folkhögskola och Föreningen Nordens Institut.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Statens Fastighetsverk, http://www.sfv.se/