Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Upplands Väsby kn, SKÖLDNORA 1:19 SKÖLDNORA KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården är känd sedan medeltiden. Den nuvarande huvudbyggnaden stod färdig 1741 med generalmajoren Johan Mauritz Klinckowström som byggherre. Mycket tyder på att Carl Hårleman medverkat som arkitekt.
Mangårdsbyggnaden, ett välbevarat exempel på svensk rokokoarkitektur, ligger på den yttersta delen av en höjdsträckning mot sjön Norrviken. Åt gårdssidan har den en våning, mot trädgårdssidan två, den undre ligger alltså i souterräng. Huvudentrén åt gårdssidan accentueras av en bred, dominerande mittrisalit med två fulla våningar. Fasaderna är av putsat tegel med lejongula fält inom vita bårder och pilastrar. Byggnaden har brutet tak, vars nedre, branta fall är tegeltäckt och försett med takkupor. Det övre, flacka taket är plåttäckt.
Nedanför gårdsplanen, avskild av en nästan våningshög mur, ligger en terrass i nivå med souterrängvåningens golv och begränsad mot en lägre liggande strandträdgården av en hög stödmur, likaledes av natursten. I långfasaden finns två numera igensatta bågformiga förbindelseöppningar.
Invändigt utgör den övre trapphallen med inredning och målningar från 1700-talet ett karaktäristiskt inslag. Vid utsmyckningen har kända konstnärer som Johan Pasch och Charles Cousin medverkat. Granitblocken framför huset utgör grundkontur till två små flyglar, flankerande symmetriskt utformad entrégård.
Byggnadsminnesförklaringen omfattar även ett yttre flygelpar; ett med huvudbyggnaden samtida samt ytterligare in träbyggnad av äldre datum, numera stall. Båda husen är rödfärgade med tegeltak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2