Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, HUVUDSTA 4:15 KARLBERGS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
På platsen för en tidigare sätesgård lät Carl Carlsson Gyllenhielm på 1630-talet uppföra en slottsbyggnad i tysknederländsk stil, som han gav namnet Karlberg.
På 1670-talet lät Magnus Gabriel De la Gardie om- och tillbygga slottet under Jean de la Vallées ledning. Slottet fick H-formig plan genom att två flyglar tillbyggdes mot sjösidan och flyglarna mot parken förlängdes. En terrass uppfördes och förvandlade den ursprungliga bottenvåningen till källarvåning.
Genom reduktion övertog Kronan slottet 1688.
Karlberg var efter Tre Kronors brand 1697 kungligt lustslott i nära hundra år.
Gamla stallet uppfördes 1734-35 och vagnshuset 1736 enligt ritningar av C Hårleman. Karlberg inrättades 1792 som krigsakademi (numera krigsskolan). Slottsanläggningen byggdes då om i sin helhet för den nya användningen under C C Gjörwells ledning.
Två fristående, långa, trevåniga flyglar byggdes 1793-96 på ömse sidor om slottet. Den östra inrymde bostäder för kadetterna, den västra för chef och lärare.
Östra och västra valvflyglarna byggdes 1794-96 som ekonomibyggnader.
Gamla stallet byggdes 1796 om till kasern och vagnshuset till stall.
Dianas tempel kallades ursprungligen Neptunustemplet och uppfördes 1790-92 efter C C Gjörwells ritningar.
Genomgripande ombyggnads- och restaureringsarbeten påbörjades på 1940-talet och ha sedan pågått med korta uppehåll. Arbetena har projekterats av arkitekterna E Fant, R Hjort, P Clason, G Ewerth, R Cronstedt, L Blückert, P Persson.
Parkanläggningen utformades ursprungligen av Jean de la Vallée 1671. Den har med tiden fått karaktär av engelsk park. Anpassningsarbeten till de nya motorvägarna, som omkring 1970 inkräktade i parken, har utförts efter förslag av W Bauer.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X