Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, HAGA 2:1 HAGA TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Haga tingshus uppfördes 1905-07 som tingshus för Södra Roslags Domsaga. Ritningarna utfördes av arkitekterna Fritz Ullrich och Erik Hallqvisth. År 1967 flyttade domsagan ut och sedan slutet av 1970-talet har Statens Strålskyddsinstitut lokaler i huset. Vissa rum har delats av och viss modernisering har gjorts.
Byggnaden är kvadratisk med fyra utskjutande hörntorn och är i två våningar med inredd vind. Exteriören är en rikt artikulerad putsfasad, med ornamentik i stuck och natursten i jugendbarock. Huset har ett högt valmat plåttak och småspröjsade fönster. Interiören är omsorgsfullt utformad med bl a kryssvalv, stuck- och marmorklädda väggar och kalkstensgolv i entrén, fast träinredning med åhörarläktare och träpaneler i rådssalen och kalkstenstrappa i trapphuset. Även i de andra rummen finns den fasta inredningen bevarad.

KÄLLA: Angående förslag förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993.

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset i Haga är beläget i Hagaparkens utkant och frontfasaden vetter mot sydväst där den starkt trafikerade Uppsalavägen sträcker sig från Stockholm åt nordost. En vacker trädgård omringar tingshuset som avgränsas från Hagaparken med ett trästaket. Stallmästargården som fungerade som tingsställe under 1700- och 1800-talet ligger strax intill. Byggnaden fungerade som tingshus för Solna skeppslag mellan 1907-1970.

Omkring 1870, då de fem tingslagen Åker, Värmdö, Danderyd, Sollentuna och Färentuna fick benämningen Södra Roslags domsaga, började häradshövdingen Bror Wilhelm Hernblom verka för att domsagans tingshusbyggnadsskyldige skulle uppföra nya och mer ändamålsenliga domstolslokaler. När beslut hade fattats om byggande av ett nytt hus utannonserades en arkitekttävling 1904. Prisnämndens kommentarer presenterades i Tekniska Tidskriften Avd. för Byggnadskonst 1905 (Tekniska Tidskriften Avd. för Byggnadskonst 1905, s 54-55). Det nya tingshuset stod emellertid inte klart förrän drygt 30 år senare och invigdes den 14 januari 1907. Byggkostnaden hade då uppgått till 135 000 kronor. Förutom domstol rymde huset från början också bostad för tingshusvaktmästaren. Samma år slogs Sollentuna och Färentuna samman till ett enda tingslag och ytterligare några år senare, 1916, fick tingslaget status som egen domsaga. De två domsagorna delade därefter på huset som emellertid blev allt trängre.

År 1952 bildade Solna stad, på grund av sin kraftiga folkökning, en egen domsaga och i samband med det gjordes en större ombyggnad och restaurering. Därmed fortsatte två domsagor att rumstera i huset. År 1967 fick även Solna domsaga sina egna lokaler på Skytteholmsvägen i centrala Solna. Sedan slutet av 1970-talet har Strålskyddsinstitutet haft sina lokaler i Haga tingshus. För närvarande (1999) är huset uthyrt som kontor för en mäklarfirma. Byggnadens exteriör ingår i byggnadsminnet Hagaparken som förordnades 1935 medan interiören har byggts om vid flera tillfällen både innan och efter det att domstolen flyttade ut 1970.
För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-01, Tekniska Tidskriften Avd. för Byggnadskonst 1905, s 54-55