Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Salem kn, VÄLLINGE 1:1 LUNDBY PARSTUGA

 Anlaggning - Historik

Historik
Parstugan anses vara den lantliga bostadsform som kan betraktas som den typiskt svenska. Den förefaller att i landets centralare östliga delar och i Norrland ha haft sin glanstid under 1600- och 1700-talen.
Lundby parstuga är knuttimrad med stående locklistpanel, i en våning med låg vind under åstak täckt med tegel. Planlösningen rymmer vardagsstuga - kök, mellankammare, förstuga och gäststuga.
Den exakta åldern på Lundby parstuga är oklar. Till de mer ålderdomliga dragen hör en dörr av 1600-talstyp mellan förstugan och gäststugan med utanpåliggande profilerade lister och bockhornsbeslag.
En karta daterad till 1751 visar emellertid en obebyggd yta på platsen för den nuvarande parstugan. Eventuellt kan parstugan ha flyttats inom tomten, alternativt byggts upp efter 1751 eller flyttats hit utifrån.
Den ursprungliga fönsterstorleken kan avläsas i särskilt den främre långsidefasaden. Av de två skorstenarna är den ena utkragad och på traditionellt sätt placerad nära den bakre långsidans vägg.
Interiört återfinns i vardagsstuga - köket ett väldigt spiskomplex med sovplats på bakugnsmuren.
Till gårdsbilden hör även en källarstuga under åstak täckt med tegel. Källarstugan är knuttimrad med veritkal dubbelkattsknut och har en källaringång med svale under gaveln. Överrummet har enligt muntlig uppgift tidigare haft en eldstad och begagnats som gäststuga. Numera utnyttjas det oinredda rummet till förråd.
Trots dess oklara ursprung åskådliggör Lundby parstuga på ett förtjänstfullt sätt såväl exteriört som interiört den lantliga bostadsformen som var vanlig under 1600- och 1700-talen.
Miljön berikas ytterligare av den intilliggande källarstugan samt byggnadernas samlade läge på en höjd i ett öppet landskap med åkermarken runt om.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1993-06-07, Dnr 221-1992-6872