Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, LIDINGÖ 5:21 M.FL. RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN)

 Anlaggning - Historik

Historik
De s k Canadaradhusen är 26 till antalet och belägna vid Canadastigen som är en
hästskoformad lokalgata på Elfviksvägens norra sida.
Radhusen i kvarteret Canada från 1908 omtalas ibland som Sveriges första radhus.
Radhusliknande byggnader med arbetarbostäder har förekommit på bl a bruk och
större gårdar redan före 1900-talet. Canadaradhusen kan dock på goda grunder
antas vara landets äldsta radhus uppförda i en villastad och de första exemplen på
radhus i dagens bemärkelse.
Historiken kring byggandet av radhusen är väl studerad av Elisabet Stavenow-
Hidemark i hennes avhandling Villabebyggelse i Sverige 1900-1925. Hon
konstaterar en tydlig inspiration från brittiska och amerikanska förebilder och
hävdar att arkitekten Rudolf Arborelius sannolikt endast anpassat utländska
mönsterritningar till platsen. Vidare påvisas det anmärkningsvärda att de på
ritningarna anges som ”arbetarebostadshus” och avsågs säljas eller hyras ut till
”handtverkare och mindre näringsidkare”. Avsikten med radhusen var bl a att
bereda bostäder för anläggningsarbetare sysselsatta med uppbyggnaden av den
villastad på norra Lidingö som bolaget AB Lidingö Villastad låg bakom. AB
Lidingö Villastad var en av de mest lyckade och historiskt sett mest intressanta
villastadssatsningarna i landet, mycket tack vare grundaren Hjalmar Andersson
Arwins framsynta satsning på bl a infrastruktur. Bolagets insatser har haft mycket
stor betydelse för Lidingös utveckling. Bolaget hade under en period sitt kontor i
Canadahusen.
Radhus var en boendeform som hade svårt att etablera sig i Sverige och
Canadahusen var svåra att sälja och hyra ut. Under 1900-talets mitt betraktades
radhuslägenheterna som små och omoderna. Idag är situationen annorlunda och
radhusen är mycket eftertraktade.
I samband med att en exploatering med gruppbyggda parhus planerades i
radhuslängans närhet ansökte boende i kvarteret 1974 om en
byggnadsminnesförklaring av Canadahusen. Ärendet överfördes från
Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen, vars beslut om byggnadsminnesförklaring
är daterat 1981-10-27.
Radhusen är sedan 1981 förklarade som byggnadsminne enligt KML.

KÄLLA: Antikvarisk förundersökning: Brädgården, Båtbyggaren, Canadaradhusen; Restaurator; Martin Lagergren, 2008-06-23.