Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, PROBAN 15 M.FL. KOMMINISTERGÅRDEN, PROBAN OCH SOTARNS TVÄTTSTUGA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret närmast söder om Västerås domkyrka var tidigare uppdelade i mindre tomter. Från Stora torget gick i den nuvarande kvartersgränsen Lilla Kyrkogatan fram till domkyrkan genom stigluckan vid Proban.
Komministergården är uppförd av reveterat timmer, avfärgat i grått och gult. Den uppfördes på 1700-talet och sammanbyggdes redan vid 1800-talets början med gårdshuset. Den utnyttjas idag som bostad åt domkyrkokomministern.
Gårdshuset av timmer, delvis rödfärgat, delvis reveterat och vitkalkat, byggdes senast 1814, då det användes om förvaringsbod, senare som gästrum.
Det nuvarande garaget av rödfärgat timmer var under tidigt 1800-tal brygghus.
Portlidret av rödfärgat timmer är uppfört senast 1814. Har även inrymt svinhus m.m.
Källaren med överbyggnad är byggd av gråsten och tegel samt putsad och rödfärgad. Den är av medeltida ursprung.
Proban är byggd av gråsten och tegel i munkförband samt putsad och vitkalkad. Den kan dateras till sen medeltid och har fram till 1809 fungerat som skolhäkte, därefter som bisättningshus och senare som likvagnsbod. Proban är delvis byggd på bogårdsmuren kring domkyrkan och innefattar även en stiglucka.
I anslutning till Proban och stigluckan ligger ett vinkelbyggt hus av putsat och vitkalkat tegel i korsvirkesteknik med underliggande källare. Sannolikt yngre än Proban.
Sotarns tvättstuga är en envåningsbyggnad av sten med delvis slätputsad och gråfärgad fasad. Den är en rest av den gård, som från tidigt 1600-tal var boställe för lektorer vid Västerås gymnasium. Den siste hyresgästen var sotare, som använde den kvarvarande byggnaden som tvättstuga. Huset anses vila på grunder till två medeltida gillehus.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2