Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ekerö kn, DROTTNINGHOLM 1:4 M.FL. DROTTNINGHOLMS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottet uppfördes 1662-1699 efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä. Det ersatte ett tidigare slott, som brann 1661.
Slottsflyglarna påbyggdes i mitten av 1700-talet efter ritningar av C Hårleman.
Strax norr om slottet ligger fyra paviljonger, som jämte slottsteatern ritats av C F Adelcrantz.
Jaktpaviljongen (i NO) byggdes på 1760-talet och kallades tidigare Adolf Fredriks paviljong. Där hade kungen sin snickarverkstad, svarvkammare och smedja.
Kyrkpaviljongen (i SO) byggdes också på 1760-talet.
Drottningens paviljong (i SV) började byggas 1791.
Hovmarskalkens paviljong (i NV) kallas också Riksmarskalksflygeln. Den byggdes ursprungligen för hertig Karl 1780-82.
Teatern byggdes 1764-66. Vid en genomgripande restaurering på 1920-talet inreddes ett teatermuseum i byggnaden.
Kungliga stallet (eller slottsstallet) ligger strax NO om slottet. Den äldsta delen uppfördes 1737 efter ritningar av C Hårleman. Stallet till- och påbyggdes under 1770-talet efter ritningar av E Palmstedt.
Övre och nedre sjöflyglarna ligger strax söder om slottet och uppfördes 1834 efter ritningar av A Nyström.
Strax norr om landsvägen ligger den s k Lång raden med byggnader från 1700-talet: Kavaljershuset, Apotekshuset, Kanslihuset, f d Inspektorsbostaden, Pagebyggnaden och Stenvärdshuset.
Hertigarnas stall byggdes vid nuvarande brofästet på 1780-talet efter ritningar av C F Adelcrantz. Byggnaden rymde 1925-1973 Drottningholms värdshus.
Grindstugan (eller Brostugan) vid slottsparkens västra entré uppfördes 1840 efter ritningar av F W Scholander.
Badhuset byggdes 1792 och är troligen det äldsta badhuset i landet. Det ritades a C C Gjörwell.
Svanhuset byggdes 1845 efter ritningar av G Brandel.
Kina slott byggdes 1763 efter ritningar av C F Adelcrantz. Det byggdes som ersättning för en kinesisk paviljong, som Lovisa Ulrika fått i födelsedagspresent.
Intill Kina byggdes 1758-60 fyra paviljonger och en, Confidencen, som var sommarmatsal och där borden dukades i källaren och med ett sinnrikt maskineri höjdes och sänktes genom golvet.
Lilla Kina byggdes omkring 1760 som jägmästarbostad.
Adolf Fredriks vakttält byggdes 1781-82 efter C F Adelcrantz ritningar.
Kanton är en liten bostadsgata i parkens västra del. Den anlades i mitten av 1700-talet som manufaktur. Bl a gjordes försök med silkesodling.
Götiska tornet och Vilan uppfördes 1792 efter ritningar av L J Desprez.
Hemmet uppfördes i slutet av 1700-talet. Det avsågs ursprungligen till ladugård, men inreddes till ståthållarebostad. Arkitekten var C G Gjörwell.
Barockträdgården utformades under ledning av Nicodemus Tessin d y i början av 1700-talet. Den engelska parken påbörjades 1778 efter ritningar av F M Piper.
Trädgårdsanläggningen restaurerades på 1950- och 60-talen under ledning av W Bauer.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt.