Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ekerö kn, DROTTNINGHOLM 1:59 HERTIGARNAS STALL

 Anlaggning - Historik

Historik
Hertigarnas stall uppfördes på 1780-talet som en direkt konsekvens av den nya väg- och broförbindelse mellan Drottningholm och Stockholm som togs i bruk 1787. Carl Fredrik Adelcrantz, kunglig arkitekt och chef för Överintendentsämbetet, genomförde projektet. Den nya förbindelsen etablerades via Kersön, Nockeby värdshus, Tranebergs värdshus och Kungsholmen.
Den nya färdvägen fick monumentalitet och karaktär av paradgata genom att slottet och även Hertigarnas stall var synliga i fonden långt innan man anlände till Drottningholm. Färdigställandet av det omfattande väg- och broprojektet skulle helt naturligt medföra starkt ökade anspråk på hästtransporter och därmed också på stallplatser. Den 12 april 1782 godkände Gustaf III plan- och fasadritningar till Hertigarnas stall, sannolikt utförda av Carl Fredrik Adelcrantz. Namnet Hertigarnas stall anses byggnaden ha fått därför att den var avsedd för hertigarna, d v s kungens bröders hovhållning. Stallbyggnaden, som har två framspringande flyglar mot gårdssidan, är uppförd av putsat och gulkalkat tegel i två våningar med inredd vind. Bottenvåningen innehöll stall med ca 50 spiltor samt vagnsutrymmen. I huvudvåningen fanns bostäder för kuskar och stalldrängar, medan sjölängans vindsvåning tjänstgjorde som magasin.
Byggnaden behöll sin stallfunktion under hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet, men inrymde också bostäder med låg social status. Mellan 1924 och 1973 drevs en värdshusrörelse i byggnaden, vilket medförde omfattande invändiga förändringar.
Södra delen av byggnadens huvudvåning ombyggdes 1979 för att avpassas till kontorsverksamhet. Denna rörelse gick i konkurs 1981 varvid all verksamhet i Hertigarnas stall upphörde. Byggnaden stod därefter tom.
I november 1985 köpte Ekerö kommun Hertigarnas stall och inredde det med bostäder, företrädesvis för pensionärer.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1987-11-16, Dnr 11.392-26-87