Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlshamn kn, FROARP 14:1 M.FL. FROARPS VATTENVERK

 Anlaggning - Historik

Historik
Under senare delen av 1800-talet hade Karlshamns stad stora problem med sin färskvattensförsörjning. Dricksvatten och vatten till matlagning fick hämtas i det fåtal brunnar som fanns inom stadens gränser eller i källor utanför staden. Visserligen fanns på torget en allmän brunn, försedd med pumpanordning, men vattenkvalitén var usel, liksom i de övriga brunnarna i staden.
1887 gjordes den första stora utredningen angående anläggandet av nya vatten- och kloakledningar i staden. Utredningen, som gjordes av dåvarande stadsingenjören Nils Börring, resulterade i ett beslut att uppföra ett vattenledningsverk vid Långsjön på mark tillhörande Froarps by.
Här uppfördes 1901-1903 en vattenverksbyggnad, pumphus, kulvertar, dammar och maskinistbostad.
Ledningar drogs till den nya vattenverksreservoaren på Pengaberget i Karlshamn, vilken uppfördes parallellt med vattenverket.
Vattenverkets byggnader är exteriört och interiört mycket välbevarade. Vattenverksbyggnaden, pumphuset och ingången till kulverten är uppförda i block med huggen granit.
Taken på vattenverksbyggnaden och på pumphuset är täckta med grönmålad plåt.
Snickerier, som dörrar och fönster m.m., är påkostade och bevarade sedan byggnadstiden.
Även interiört är byggnaderna mycket väl bevarade. Den tekniska utrustningen med pumpar, rörledningar o.s.v. bevarad i det närmaste intakt, även om moderniseringar av delar av denna utrustning skedd under den tid vattenverket var i bruk.
Det gamla vattenverket i Froarp lades ned i mitten av 1960-talet, då ett nytt vattenverk uppfördes någon kilometer därifrån.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinges län, 1994-01-17, Dnr 221-2367-93.