Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trosa kn, RÖNNEBO 1 M.FL. RÖNNEBO PENSIONAT

 Anlaggning - Historik

Historik
Pensionatsanläggningen Rönnebo består av huvudbyggnad, annex, tjänstebostad samt källarbod och omges av en vidsträckt park. Huvudbyggnaden uppfördes år 1895 såsom privatbostad åt friherre Carl Henrik Gyllenhaal i en för det senare 1800-talets förnämare villabebyggelse karakteristisk snickeristil. Vid 1900-talets början omdanades byggnaden i nationalromantisk anda av den unge arkitekten Lars Israel Wahlman. 1933 förvärvades fastigheten av trädgårdsarkitekten Eira Samuelsson, som därefter drev pensionat i anläggningen. Den stora parken har utformats i italiensk anda av fröken Samuelsson. Även i det inre har Eira Samuelsson satt sin personliga prägel på en del inredningar. Särskilt gäller detta det s k annexet vari flera rum dekorerats av Eira Samuelsson. Fastigheten Rönnebos kulturhistoriska värde består av flera komponenter. Den ursprungliga byggnaden är ett gott exempel på det senare 1800-talets snickeristil. Den har vid Lars Israel Wahlmans omdaning både exteriört och framförallt interiört tillförts detaljer av stort arkitekturhistoriskt värde. Slutligen äger Eira Samuelssons tillägg ett icke oväsentligt konstnärligt värde.