Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, KUNGSBERG 2:1 KUNGSBERGS KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungsbergs kungsgård är belägen på platsen för Vårfruberga nunnekloster av cistercienserorden. Ruinerna är delvis belägna under mangården; två tunnvälvda källarrum är bevarade och har använts in i modern tid. Längre ner mot Mälaren finns ruinen av en borganläggning. Ruinerna skyddas som fasta fornminnen.
Kungsbergs kungsgårds huvudbyggnad är uppförd vid 1800-talets mitt av timmer i en och en halv våning med frontespiser under tegeltäckt sadeltak och med locklistpanelade samt rödfärgade fasader. Exteriören fick sin nuvarande utformning vid en ombyggnad på 1940-talet, då också interiören kraftigt moderniserades. Den södra flygeln är troligen uppförd under 1700-talet av timmer i en våning under tegeltäckt sadeltak samt med locklistpanelade och rödfärgade fasader. Den är bevarad i ålderdomligt skick eftersom den inte har varit bebodd på länge. Den norra flygeln är troligen samtida och i stort sett av samma utseende som den södra. Interiören är kraftigt moderniserad. Dessutom ingår ladugård/loge, magasin/vagnslider, svinhus, en f d bassäng, nu hönshus samt en källare, ursprungligen ingående i klosteranläggningen, troligen från 12-1300-talet i byggnadsminnet.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 5578/92