Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oxelösund kn, OXELÖ FISKE 1:1 HÄVRINGE BÅK

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1753 uppfördes på Kronans bekostnad en åttkantig träbåk, cirka 19 meter hög, på Hävringe utanför Nyköping. På 1870-talet framförde befälhavaren på ångfartyget Express att en lampa skulle hållas lysande i båken av lotsarna på platsen de nätter då Express väntades från Finland. Kostanderna skulle befälhavaren stå för. Lotsstyrelsen samtyckte och Kungl. Maj:t godkände förslaget år 1879, varefter en siderallampa sattes upp i båken. År 1886 utbyttes siderallampan mot en linsapparat av sjätte ordningen.
År 1890 föreslog Lotsstyrelsen Kungl. Maj:t att en ny fyr skulle uppföras på Hävringe. Med den på 1870-talet nyanlagda hamnen i Oxelösund hade trafiken i dessa farvatten ökat och därmed behovet av en modernare fyr. Ett nytt lotshus hade uppförts på Hävringe 1879. Förslaget godkändes och den nya fyrplatsen anlades åren 1890-1891. Där uppfördes ett rödmålat bostadshus för fyrmästaren med vidbyggt torn på ena gaveln med en linsapparat av fjärde ordningen samt en mindre fristående direktionsfyr, ritad av L. Fr. Lindberg, placerad cirka 40 meter sydost om huvudfyren, med en linsapparat av sjätte ordningen. Dessutom byggdes ett förråd, ett uthus, en källare, ett dass, ett fähus samt anlades nya gångvägar. Ett före detta lotsuppassningshus byggdes om till bostadshus åt fyrvaktaren.
Den nya byggnaden, som ritades av J. Höjer, innehöll ett boningsrum för fyrvaktaren samt uppassningsrum för lotsarna. Själva stommen uppfördes av virket från ett bostadshus som tidigare stått på lotsplatsen Håskö. Vindsrummen byggdes däremot av nytt virke. Lanterninen och linsen kom från Vinga fyrplats.

KÄLLA: Sveriges fyrplatser en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Thunman, Dan. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0