Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Flen kn, ÅDÖ 1:1 ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE

 Anlaggning - Historik

Historik
Ådö på en ö i Båven bestod under medeltiden av två gårdar som 1391 skänktes till Vadstena kloster. Gårdarna blev under 1500-talet arv och eget och sammanslogs 1585 till ett enda hemman. År 1640 övergick Ådö i Carl Carlsson Gyllenhielms - Karl IX:s son utom äktenskapet - ägo men såldes av denne till hans släkting Gustaf Gustafsson av Wasaborg - Gustav II Adolfs son utom äktenskapet - som lade gården under Vibyholm. Genom reduktion drogs Ådö 1691 in till kronan och indelades först som löjtnants-, senare som kaptensboställe vid Södermanlands regemente.
Huvudbyggnaden är av putsad och vitfärgad sten i en våning under säteritak täckt med svart glaserat tegel. Uppförd 1746, delvis på den äldre byggnadens grund. Vindsvåningen inreddes 1879. Två flyglar flankerar huvudbyggnaden; dels en flygel av locklistpanelat och rödfärgat trä under tegeltak, byggd 1943 i huvudsak i överensstämmelse med dess föregångare, vilken förstördes av en brand; dels en flygel uppförd 1730. Ett flertal andra byggnader, såsom bodar, bostadshus, stall, fårhus och vagnbod ingår i anläggningen.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 5284/92