Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, SOCIETETEN 2 SOCIETETEN 2

 Anlaggning - Historik

Historik
EKSJÖ STAD - NORRA STADSKÄRNAN - Eksjö växte fram som stad under medeltiden. År 1568 brann staden ned och återuppbyggdes på sin nuvarande plats med en stadsplan av senmedeltida typ. Staden hade vid denna tid en mycket lantlig prägel. Först under 1700-talet började invånarna i Eksjö att i större utsträckning uppföra hus i två våningar. År 1856 brann Eksjös södra del och en ny stadsplan upprättades. Den tog hänsyn till tidens ideal med bl a bredare gator för att värna hygien och motverka stadsbränder. I Eksjös stadskärna förenas två skilda stadsbyggnadsepoker som ger möjlighet till intressanta jämförelser av byggnadssätt och stadsbild. Den norra delen av stadskärnan med sin ålderdomliga småstadsbebyggelse, blev tidigt uppmärksammad för sina kulturhistoriska värden. Bebyggelsen, som bland annat består av en rad stora borgar-, handels- och hantverksgårdar, har i stor utsträckning behållit sin ursprungliga prägel, som i en del fall går tillbaka till 1600-talet.

SOCITETSHUSET 2 - En byggnad på Societeten 2 i Eksjö är belägen utmed Nygatan. Byggnaden ritades år 1902 av byggmästaren C A Palmquist, Eksjö. En fasad av fasspontpanel fanns ursprungligen i bottenvåningen och locklistpanel däröver. Byggnaden är uppförd av trä i två våningar med fasad av locklistpanel. Byggnaden har ett sadeltak och vilar på en sockel av gjuten betong.

Byggnadsminnet ligger inom den del av den norra stadskärnan i Eksjö som genom beslut, daterat 1993-09-20, har ett utpekat och avgränsat skyddsområde. Beslutsdokumentet finns under anläggningen: Eksjö kn, GATUMARKEN I DEN NORRA STADSKÄRNAN I EKSJÖ
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=20453

KÄLLOR: Beslut - Angående byggnadsminnesförklaring av byggnad på Sociteten 2 i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-11077-92
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/