Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, CISELÖREN 6 CISELÖREN 6

 Anlaggning - Historik

Historik
EKSJÖ STAD - NORRA STADSKÄRNAN - Eksjö växte fram som stad under medeltiden. År 1568 brann staden ned och återuppbyggdes på sin nuvarande plats med en stadsplan av senmedeltida typ. Staden hade vid denna tid en mycket lantlig prägel. Först under 1700-talet började invånarna i Eksjö att i större utsträckning uppföra hus i två våningar. År 1856 brann Eksjös södra del och en ny stadsplan upprättades. Den tog hänsyn till tidens ideal med bl a bredare gator för att värna hygien och motverka stadsbränder. I Eksjös stadskärna förenas två skilda stadsbyggnadsepoker som ger möjlighet till intressanta jämförelser av byggnadssätt och stadsbild. Den norra delen av stadskärnan med sin ålderdomliga småstadsbebyggelse, blev tidigt uppmärksammad för sina kulturhistoriska värden. Bebyggelsen, som bland annat består av en rad stora borgar-, handels- och hantverksgårdar, har i stor utsträckning behållit sin ursprungliga prägel, som i en del fall går tillbaka till 1600-talet.

CICELÖREN 6 - På fastigheten Cicelören 6 ligger ett boningshus. Byggnadens ålder är oviss, men den befintliga exteriören präglas av det sena 1800-talets byggande. Under en lång period under 1900-talet hade byggnaden butiker med skyltfönster i bottenvåningen. Gatufasaden återställdes till sitt äldre utseende vid en ombyggnad 1988. Byggnaden är belägen utmed Norra Storgatan och är uppförd av timmer i två våningar med en fasad av liggande fasspontpanel i bottenvåningen och stående däröver. Mot väster finns en huvudentré med parspegeldörrar. Fasaden mot gården är försedd med en balkong, tre dörrar och en yttre källarnedgång. Byggnaden har ett sadeltak och vilar på en sockel av putsad sten.

Byggnadsminnet ligger inom den del av den norra stadskärnan i Eksjö som genom beslut, daterat 1993-09-20, har ett utpekat och avgränsat skyddsområde. Beslutsdokumentet finns under anläggningen: Eksjö kn, GATUMARKEN I DEN NORRA STADSKÄRNAN I EKSJÖ
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=20453

KÄLLOR: Beslut - Angående byggnadsminnesförklaring av boningshus på Cicelören 6 i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-11062-92
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/