Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, CISELÖREN 4 CISELÖREN 4 (CICELÖREN 4)

 Anlaggning - Historik

Historik
EKSJÖ STAD - NORRA STADSKÄRNAN - Eksjö växte fram som stad under medeltiden. År 1568 brann staden ned och återuppbyggdes på sin nuvarande plats med en stadsplan av senmedeltida typ. Staden hade vid denna tid en mycket lantlig prägel. Först under 1700-talet började invånarna i Eksjö att i större utsträckning uppföra hus i två våningar. År 1856 brann Eksjös södra del och en ny stadsplan upprättades. Den tog hänsyn till tidens ideal med bl a bredare gator för att värna hygien och motverka stadsbränder. I Eksjös stadskärna förenas två skilda stadsbyggnadsepoker som ger möjlighet till intressanta jämförelser av byggnadssätt och stadsbild. Den norra delen av stadskärnan med sin ålderdomliga småstadsbebyggelse, blev tidigt uppmärksammad för sina kulturhistoriska värden.Bebyggelsen, som bland annat består av en rad stora borgar-, handels- och hantverksgårdar, har i stor utsträckning behållit sin ursprungliga prägel, som i en del fall går tillbaka till 1600-talet.

CICELÖREN 4 - På fastigheten Cicelören 4 finns en byggnad bestående av fyra längor, troligen från tidigt 1800-tal eller äldre. Längan utmed Norra Storgatan är uppförd av timmer i två våningar med fasad av locklistpanel mot gatan och fasspontpanel mot bakgården. I bottenvåningen mot gatan finns skyltfönster. Entrépartiet mot väster är indraget i fasaden och försett med en spegeldörr och två sentida glasade dörrar. Längan utmed Arendt Byggmästares gata är uppförd i två våningar. Mot gatan har längan locklistpanel och mot bakgården fasspontpanel. Genom längan går en körport med gallergrind. Båda längorna har sadeltak och vilar på en delvis putsad sockel. Längorna utmed norra och södra tomtgränserna är uppförda av timmer i två våningar med fasader av fasspontpanel. Socklarna består av putsad sten och i den södra delvis av huggen granit.

Byggnadsminnet ligger inom den del av den norra stadskärnan i Eksjö som genom beslut, daterat 1993-09-20, har ett utpekat och avgränsat skyddsområde. Beslutsdokumentet finns under anläggningen: Eksjö kn, GATUMARKEN I DEN NORRA STADSKÄRNAN I EKSJÖ
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=20453

KÄLLOR: Beslut - Angående byggnadsminnesförklaring av en fyrlängad byggnad på Cicelören 4 i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-11066-92
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/