Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, VISTS PRÄSTGÅRD 3:1 VISTS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Den gamla kyrkogården omgärdas av en stenmur med ingångar i väster, norr och öster.
Ett nytt begravningskapell uppfördes 1928 på kyrkogårdens östra sida efter ritningar av
arkitekt Erik Fant, som var ansvarig för den samtida renoveringen av kyrkobyggnaden.
Gravkapellet, som är uppfört av tegel och är vitputsat, ersatte sannolikt ett äldre på
samma plats. Ingången är förlagd till den västra gaveln och utgörs av en brunmålad
dubbeldörr med dekorativt utformad profilerad panel. Interiören är enkel och sannolikt
oförändrad sedan byggnadstiden. Gravkapellets tak antändes vid kyrkbranden 1961,
men kom för övrigt inte till skada. Söder om kyrkans västra vapenhus är en runsten
uppställd. Den påträffades i den medeltida kyrkans grundmurar vid de
byggnadsarkeologiska undersökningar, som utfördes efter den omfattande branden.
Kyrkogården förändrades år 1870. Tidigare var kyrkogården mycket mindre, och låg
bara på kyrkans södra sida. Men 1870 utvidgades kyrkogården åt norr. Därmed fick
kyrkan en mer centrerad position på kyrkogården. I början av 1900-talet blev det åter
aktuellt med en utvidgning och inköp av lämpligt område diskuterades 1911. Dock blev
planerna inte av, på grund av världskriget. Det område som diskuterades låg söder om
kyrkan och tillhörde Husby Gård. Området mätte 4326 kvm. Det angränsade till
kantorsbostadens trädgård och mot Husby Gårds ägor. 1929 sattes planerna i verket och
marken köptes. Linköpings stadsarkitekt Sten Westholm fick i uppdrag att göra
ritningar och 1932 påbörjades arbetet. Ett äldre tidningsurklipp berättar att bygget,
inklusive köp av mark, uppgick till 17 380 kr. Från Linköpings Trädgårdsförening
levererades avenbok till ytterhäckarna, liguster till gravhäckar samt lindar. 1935 var
kyrkogården klar men invigdes inte förrän året efter, på grund av biskop Aurelius
bortgång. Därefter har en minneslund tillkommit på den nya kyrkogården. 1996 blev det
också klart att två urnlundar på ömse sidor av minneslunden skulle få anläggas.