Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nässjö kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 SKOGSKYRKOGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Stadens historia
Nässjö kommun är en kuperad höglandsbygd om 934 km2 och
hem för närmare 30 000 personer. Centralort är Nässjö, med
ca 16 500 invånare. Ortnamnet (1270-talet de Næsiom, 1333
Nessio) synes ursprungligen innehålla en böjd form av ordet näs,
vartill senare lagts efterleden sjö.
När järnvägen 1864 drogs fram genom Nässjö lades stationen ett
antal kilometer utanför det som då var Nässjö by. Intill stationsbyggnaden
uppfördes stinsbostad och järnvägshotell, och ett stationssamhälle
började utvecklas. Det nya samhället växte snabbt
i takt med att järnvägen med dess station blev en knutpunkt för
kommunikationer även i öster- och västerled. År 1881 blev Nässjö station med omgivande bebyggelse municipalsamhälle
och fick sin första stadsplan, den s.k. Gamla staden. Stadsplanen angav en bred esplanad som utgick från stationshuset,
och mellan längsgatorna Rådhus- och Storgatan placerades Stortorget
med stadshuset och Södra torget. Stadshuset uppfördes år 1914,
samma år som Nässjö fick sina stadsprivilegier. I den nya staden
ingick även fabrikssamhället Åker. Staden är fortfarande en viktig järnvägsknut på linjen Stockholm–
Malmö. Härifrån utgår järnvägslinjer mot Falköping (över Jönköping),
Halmstad, Vetlanda och Oskarshamn. Staden har dessutom
varit en av huvudorterna för svensk möbelindustri. Tillverkningsindustrin
och arbeten med anknytning till järnvägen dominerar
ännu arbetslivet. Stadens kyrkohistoria
Nässjö ursprungliga by och kyrka och ligger idag ca 5 km norr
om dagens Nässjö. Där ligger Nässjö gamla kyrka. Den nuvarande
kyrkobyggnaden stod färdig 1791 och ersatte då en romansk stenkyrka
på samma plats. Under flera decennier betjänades dock det nya samhället fortfarande
av den gamla kyrkan och dess kyrkogård i gamla Nässjö. Kyrkan
blev snart för liten för församlingen, och därtill låg den långt från
det nya samhället. Vid ingången till 1900-talet inleddes därför
planeringen för en ny kyrka. De alternativ till ny kyrkotomt som
sågs ut var däremot inte lämpliga som begravningsplatser, så år
1902 anlades Anneforskyrkogården på jungfrulig mark i utkanten
av Nässjö. Sju år senare (1909) stod Nässjö Nya kyrka klar på en
tomt inne i staden. Det blev en stadskyrka i nygotik, uppförd i tegel
efter ritningar av arkitektfirman Hagström & Ekman i Stockholm. År 1924 byggdes ett begravningskapell på kyrkogården. På 1930-talet började man diskutera behovet av ett krematorium. Detta utmynnade på 1940-talet i planer på en helt ny kyrkogård. Skogskyrkogården invigdes 1947, och kapellet med krematorium
stod klart 1962. Inom Nässjö församling finns idag Nässjö Gamla kyrka med kyrkogård,
den centralt placerade Nässjö Nya kyrka, Anneforskyrkogården
med begravningskapell och Skogskyrkogården med kapellkrematorium,
vilket idag även fungerar som distriktskyrka.
Kyrkogårdens historik
Tidigt under 1940-talet beslutades att en helt ny kyrkogård, med
kapellkrematorium, skulle anläggas vid stadsdelen Handskeryd
strax utanför Nässjö tätort. Uppdraget att rita den nya kyrkogården
gick till den dåvarande stadsarkitekten Vilhelm Ahlsén, och Skogskyrkogården
stod klar att tas i bruk sommaren år 1947. Planerna
omfattade även utrymme för ett krematorium, placerat centralt på
kyrkogården, men detta ingick inte i den första etappen. Inför den planerade kapell- och krematoriebyggnaden anordnades
en begränsad arkitekttävling 1956-57, och efter denna gick uppdraget
till professor Sven Ivar Lind, Stockholm. Krematoriekapellet på
Skogskyrkogården kunde sedan invigas 1962. Samtidigt uppfördes
klockstapeln nordost om kapellet.
Följande beskrivning av kyrkogården kan läsas i en artikel av professor
Lind:
”Skogskyrkogården, som ligger vid vägen mot Vetlanda, består av en
flack terräng med blandskog och är för närvarande utbyggd till halva
sin längd. Byggnaden har förlagts intill den utbyggda delen och invid
kyrkogårdens nordvästra gräns. En parkeringsplats har anlagts utanför
gränsen och förbundits direkt med landsvägen. Därigenom begränsas
biltrafik inom kyrkogården till ett minimum. Den yttre vägen
används för ekonomitransporter och som utfart för taxi och parkerade
privatbilar. Under byggnadstiden betjänade den arbetsplatsen. Kyrkogården kan eventuellt utvidgas ytterligare åt sydost. Kapellet är
inte orienterat. Det befanns lugnare att anpassa nyanläggningarna till
de redan utförda.”
(Arkitektur nr 11, 1965)
Under det sena 1970-talet gjordes en del ändringar på kyrkogården. 1978-79 anlades en bevattningsanläggning med damm strax väster
om kapellet. Anläggningen utformades av Bevattningskonsult AB
i Uppsala. Vid samma tid byttes en del sten- och grusbeläggning
längs kapellets sydvästra sida mot gräs, och vissa blomsterrabatter
anlades invid kapellet. 1984-85 planerades en utvidgning av kyrkogården, samt uppförande
av en ekonomibyggnad. Utvidgningen omfattade en materialgård
samt ekonomi- och personalbyggnad. År 1996 beslutade Riksantikvarieämbetet att Skogskyrkogården
skulle omfattas av Kulturminneslagens 4 kap. 3§ och 13§ med
anledning av sina höga arkitektoniska kvaliteter. Skyddet gäller
Skogskapellet (inklusive interiör och inventarier), kyrkogården och
klocktornet. Det generella skyddet för kyrkomiljöer gäller annars
för alla anläggningar uppförda innan 1940. För yngre anläggningar
som har höga skyddsvärden togs särskilda beslut.
År 2000 sattes en bronsskulptur, skapad av Nils Huldin från
Svenstorp, upp i minneslunden. Den var menad att vara en religionsneutral
symbol som ersättning för det befintliga träkorset, men
efter protester fick korset stå kvar. Idag har minneslunden både
kors och skulptur. År 2002 gjordes en besiktning av trädbeståndet på kyrkogården. Då konstaterades att det fanns ett akut behov att gallra framför
allt i tallbeståndet på grund av att många träd var dåliga (p.g.a. svampangrepp). Man konstaterade även att ett tidigare försök med
omplantering av självföryngrade små tallplantor från ett intilliggande
hygge till största delen misslyckat. Största problemen med
träden konstaterades inom kvarteren D och A, i den sydvästra
delen av kyrkogården. Sammanlagt bedömdes att ett 30-tal träd
behöves ta ner. I januari 2005 ansöktes om att få ta ner dåliga träd, träd var växtsätt
hämmade varandras trädkronor samt träd som gjorde intrång
på gravplatsområden. Träden var placerade spritt över hela kyrkogården. Innan
ansökan hann behandlas så kom stormen Gudrun,
natten mellan den 8-9 januari, och fällde femtiotal träd. De flesta
var rejäla furor, men även en och annan gammal björk föll. Störst
skador blev det på den del som vetter mot infarten från Vetlandavägen,
samt bland de stora granar tätt utanför kyrkogårdsmuren som
kantat infartsvägen till kyrkogården. Många av de dåliga träden föll
naturligtvis i stormen, men tillstånd för hela länsstyrelseansökan
lämnades i april.Planeringen för en askgravlund på kyrkogårdens södra del, strax
bortom området för den befintliga minneslunden, inleddes också
i början av 2005. Området är bevuxet med bok, några äldre tallar
och för övrigt mager gräsyta och mossa. Gravlunden utformades
av Ragnar Damm vid Nässjö kyrkogårdsförvaltning och utgörs av
fem rundade planteringar omgärdade med en stenkant med lutande
yta som ger plats för textplatta. I samband med anläggningen togs
några bokar och tallar (mot gången) bort. Ytterst mot gången planterades
idegranshäckar.