Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, LILJEHOLMEN 2:3 ÖSTRA KAPELLET

 Anlaggning - Historik

Historik
Begravningsplatser utanför stadskärnor och utan egen kyrka brukar
oftast vara anlagda omkring 1800-talets början. Vid den tiden blev
det förbjudet att gravlägga innanför stadsmurarna och dessutom
var stadskyrkogårdarna oftast redan överfulla. Östra kyrkogården
är speciell på så sätt att den är betydligt äldre. Vid branden inne i
Jönköping 1612 bestämdes att centrum skulle fl yttas och den nya
kyrkan - Kristine kyrka - skulle uppföras i anslutning till den nya
stadskärnan. Man visste redan från början att man inte kunde anlägga
en kyrkogård i anslutning till kyrkan på grund av att vattennivån
gick så högt upp. Istället köpte man in mark för ändamålet
ett stycke utanför staden och i direkt anslutning till landsvägen mot
Eksjö. Denna låg tillräckligt högt för att inte ha problem med fukt
i markerna, och ändå relativt nära staden. Den mark som köptes
in låg på Rockö ägor och troligen uppförde man ganska tidigt även
ett begravningskapell, av trä. Enligt de kartor som fi nns motsvarade
den äldsta kyrkogården de kvarter som idag ligger närmast den nuvarande
kapellbyggnaden; kvarter 4, 5 och 6, möjligen också kvarter
7. Kyrkogårdens ovanliga orientering i nordväst-sydostlig riktning
har sin förklaring från att denna första kyrkogård lades längs med
landsvägen mot Eksjö, som gick i denna riktning. Från denna tid
fi nns idag inga spår, utom möjligen den stora eken i kvarter 4, på
kanten mot sluttningen. Dess ålder är inte fastställd men skulle
kunna vara från denna tid eller ännu äldre.
I källmaterialet kring kyrkogårdens historia fi nns inga uppgifter
om utvidgning av kyrkogården förrän år 1809. Innan dess hade
kyrkogårdens träinhägnad ersatts av en stenmur (omkring 1770) och
samtidigt hade man vid huvudingången mot Eksjövägen uppfört en
ståtlig portal av sandsten. Denna hade oljemålats och försetts med
smidda grindar. Överst fanns Gustav III’s namnskiff er.
Det fi nns också en uppgift från 1798 att Per Lindberg fi ck tilllåtelse
att uppföra ett privat gravkor på kyrkogården, en byggnad
som troligen revs 1849.
1809 utvidgas kyrkogården mot sydost vilket torde motsvara
dagens kvarter 9, 10 och 11. Den första tiden sågs nog utvidgningen
som något tillfällig eftersom det dröjde till 1811 innan
man rev den gamla östra muren och fl yttade den till landsvägen,
och 1825 uppförde man även en stenmur längs de andra delarna
av utvidgningen. Vid denna tid torde kyrkogården främst ha påmint
om en ängsmark, med en gång upptagen mellan kapellet och
kyrkogårdens ingång.
1849 utvidgas kyrkoården mot väster och får den utsträckning
den har åt det hållet idag, dvs motsvarande kvarter 1, 2 och 3. Uppenbarligen
fanns det en kolerakyrkogård öster om kyrkogården som
inte var inlemmad med resten, men i samband med utvidgningen
i väster öppnades även den delen upp mot kyrkogården. Den f.d.
kolerakyrkogården bör ungefär ha motsvarat de västra delarna av
kvarteren 12 - 15.
Landsvägen till Eksjö från Jönköping som gick precis utanför
kyrkogården var en naturlig avgränsning mot sydväst. Här låg också
huvudingången till kyrkogården. 1864 anlades järnvägen och den
fi ck då samma sträckning som landsvägen. Detta innebar alltså inte
någon egentligen förändring för kyrkogården, men huvudingången
var tvungen att fl yttas när vägen ersatts av en hög järnvägsvall.
Samtidigt som huvudingången fl yttades utvidgades kyrkogården
mot söder och öster, vilket troligen motsvarar de östra delarna av
dagens kvarter 12 - 15 samt 16. Efter denna sista utvidgning blev
kyrkogården så ansenlig till sitt format att man anlitar en trädgårdsarkitekt,
Frey Hellman, som 1871-72 delar in kyrkogården i kvarter
och anlägger alléer och planteringar. Det är samma struktur som är
synlig idag på gamla kyrkogården, om än att träden har bytts ut.
Nu fi nns det ett mer parkliknande och medvetet sett att se på
kyrkogården. Nästa gång när behovet av mer mark gör sig gällande
utvidgar man inte kyrkogården med en ny liten remsa, utan man
anlägger en nu en helt ny kyrkogård. 1902 anläggs den nya kyrkogården
sydost om den gamla med en liten dalsänka emellan. Nya
kyrkogården anläggs på en delvis konstgjord förhöjning i det som
tidigare varit sankmark. Anläggningen görs enligt moderna mått
med regelbundna och rätvinkliga kvarter med raka gravrader, kantade
av alléer och hägnade av hagtornshäckar. Dessa kvarter utvidgas
1928 mot nordväst med två nya kvarter efter samma mönster
som de från 1902.
På 1940-talet utvidgas nya kyrkogården igen, då mot nordost.
Några uppgifter om när och vem som stod för ritningar har inte
hittats men utvidgningen får en mycket medveten och formstark
utformning. Gravraderna följer halvcirkelformade linjer och förstärker
samtidigt den tvärgående allén. Gravvårdarna i dessa kvarter blir
uteslutande moderna utan grusbäddar och stora monument.
1970 utvidgas kyrkogården återigen, nu mot sydost, och samtidigt
uppförs två stora ekonomibyggnader för kyrkogårdsförvaltningen.
De nya kvarteren får olika utformning och tas successivt
i bruk under 1900-talets senare decennier. En del tas i bruk för
muslimska begravningar, en annan del tas i bruk för askgravlundar
och en tredje del för vanliga begravningar.
De stora förändringarna under de senaste decennierna rör givetvis
utvidgningarna. Samtidigt har de äldre delarna av kyrkogården
successivt ändrats, långsamt och nästan obemärkt, men i det
stora hela ändå mycket påtagligt. De små successiva ändringar rör
främst alla de grusbäddar som har ersatts med gräsytor, men även
de äldre vårdar där gravrätten har gått ut och därefter har ersatts
med nya. Den äldre delen av kyrkoården - område A - är fortfarande
mycket präglad av gravar med grusbäddar, något som blir
allt mer ovanligt.