Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, VÄSTERMALM 1:2 M.FL. GUSTAV ADOLFS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret Västermalm 1:2 i Sundsvalls kommun. Härnösands stift

Sundsvalls första kyrka byggdes under senare delen av 1620-talet, den uppfördes utmed Selångersån, vid Åkroken. En träkyrka med brant takresning, takkam med flöjlar och kors, samt ingång från den västra gaveln, dock saknade kyrkan torn och klockstapel.
Under senare delen av 1600-talet flyttades Sundsvalls centrum österut, mot havet, träkyrkan revs därmed och fick bli del av en större träkyrka som 1654 byggdes på den nuvarande stadshustomten. Dess yttre var rödmålat, kyrkan omgavs av en borggård och norrut, utanför bogårdsmuren reste sig en klockstapel. En altartavla framställande Nattvarden, daterad 1644 och tidigare placerad i Sundsvallskyrkan, finns att beskåda i Bremö kapell. 1681 skadades kyrkan av en brand, utan reparation och med eftersatt underhåll, började man omedelbart planera för en större och bättre belägen kyrka efter att ryssarna 1721 brände ned Sundsvall. Sundsvalls tredje stadskyrka uppfördes i sten och placerades på sandåsen där den nuvarande kyrkan ligger. Kyrkobyggmästaren Anders Romberg påbörjade det stora kyrkoarbetet som senare kom att fullföljas av Daniel Hagman, efter ritningar av överintendenten Hårleman. Invigningen förrättades 1753 och kyrkan fick sitt namn efter drottning Lovisa Ulrika. Planformen var en oktagonal oval, vanligt för Romberg, jfr Stöde, kyrkan hade valv av tegel och taktäckning av spån, 1797 tillkom ett västtorn med koppartak. Vid den förödande stadsbranden 1888 brann så kyrkan ner tillsammans med så gott som alla inventarier, endast några silverpjäser räddades.

Kyrkorådet utlyste en arkitekttävling för att uppföra en ny kyrka, vinnare blev det förslag som utarbetats av arkitekt Gustaf Hermansson, Stockholm. Arkitekten strävade efter att skapa en verklig katedral av gotisk resning, material och detaljer är förvisso moderna men som helhet visar den en riktigare tillämpning av den medeltida arkitekturens element än många andra sentida efterbildningar, kyrkan uppfördes 1895. Kyrkan anlades som en treskeppig gotisk basilika med torn i väster, en 84 meter hög spira, över korsmitten en takryttare och tre till koret anslutna kapell; sakristia i norr, dopkapell i söder och åminnelsekapell i öster. Kyrkan fick sitt nuvarande namn Gustav Adolf 1955, idag består den av ett mäktigt mittskepp, två lägre sidoskepp i söder och norr, ett högt tvärhus och polygonalt kor, den har torn i väster, takryttare över korsmitten, de tidigare kapellen i öster är rivna.