Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GAMLA SKOGSINSTITUTET 1 GAMLA SKOGSINSTITUTET

 Anlaggning - Historik

Historik
Gamla skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Under 1500-talet låg här Vädla kungsgård som även kallades Gamla Ladugården och som gett namnet till ladugårdslandet eller ladugårdsgärdet. År 1647 fick hovjägmästare Hans Millitz tomten av Kronan och uppförde här också en byggnad. 1733 uppfördes en ny byggnad åt överhovjägmästaren Gustaf af Spens som bestod av en huvudbyggnad med två flyglar byggda i putsat tegel.

Andre hovjägmästaren, som också var inspektor, hade det huvudsakliga ansvaret för Djurgårdens marker och djur. Israel Adam af Ström hade tjänsten i början av 1800-talet och tog initiativet till den första skogs- och jaktutbildningen i Sverige. 1828 grundades Skogsinstitutet med Ström som direktör. Jakten på Djurgården upphörde 1829 och då flyttade Skogsinstitutet in i överhovjägmästarens tidigare bostad. Skogsvårdseleverna planterade träd i Nobelparken som fortfarande finns kvar, både vanliga sorter och mer exotiska.

1856 byggdes huset ut med en vinkelställd länga efter ritningar av professor J A Hawerman. Den övre våningen höjdes och byggnaden fick en göticistisk exteriör med ett krenelerat hörntorn. Här byggdes också en tvätt- och bryggstuga av sten och en skjutpaviljong. 1876 inreddes undervisningssalar på övervåningen där eleverna tidigare haft sina rum. 1893 byggde man till längan mot öster och äldsta delen fick ett trapphus mot gården. En kompletterande träbyggnad med två salar byggdes 1905.

Efter kronprinsparet Gustav Adolfs och Margaretas giftermål 1905 fanns tankar på att uppföra ett residens på Skogsinstitutets tomt och Ferdinand Boberg fick i uppdrag att göra ritningar. Planerna blev dock inte av. År 1907 var det istället klart att Nobelstiftelsen skulle ta över marken, och parken fick därefter sitt nya namn. Ferdinand Boberg var även anlitad att rita nobelstiftelsens nya byggnad, men dessa planer kom inte heller att genomföras.

1912 bestämdes att en skogshögskola skulle placeras i nya byggnader på Experimentalfältet vid Frescati. Meningen var att det gamla Skogsinstitutet då skulle avvecklas men avflyttningen blev inte av förrän 1916.

Generalstabens topografiska avdelning höll provisoriskt till i Skogsinstitutets hus några år efter avvecklingen. Man funderade därefter att göra om huset till en representativ statsministerbostad. Från 1927 visades Statens sjökrigshistoriska samlingar i ett provisoriskt Marinmuseum i byggnaden. Samlingarna flyttades över till det nybyggda Sjöhistoriska museet 1935. Sedan den tiden har Livrustkammaren använt huset för verkstäder och andra arbetslokaler. Huset är statligt byggnadsminne sedan 1971.

KÄLLA: Statens fastighetsverk, http://www.sfv.se. 2006