Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HEDEN 16:12 DICKSONSKA VILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villan vid parkstråket Nya Allén uppfördes 1859 som enfamiljsbostad för friherre Oscar Dickson enligt ritning av A W Boulnouis. Den är byggd av sten i tre våningar i spanskt inspirerad nyrenässans med ett lågt, långt utspringande tak och slätputsade väggar, artikulerade av ornerade fönsteromfattningar som i huvudvåningen har kraftiga konsolburna frontoner. Huvudentrén markeras av en balkong buren av fyra kolonner.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Villan på Parkgatan 2 är ett trevåningshus i nyrenässansstil, ritad av den engelske arkitekten Boulnois. Den ligger sedan 1862 i kors ningen av Gamla och Nya allén.
Ägare var Oscar Dickson (1823-97). Han var bland annat känd för sitt stöd till Adolf Nordenskiölds expeditioner, av Nansens Fram-expedition och And-rés ballongfärd till Nordpolen.
Karl XV gick husesyn och irriterades tydligt av lyxen, enligt hans hovmarskalks anteckningar. Vattenklosett fanns på den tiden inte ens i det kungliga slottet.
Margaretaskolan kom till huset 1923. Förutom hushållsskola av klass fanns det restaurag och festvåningar. År 1968 köpte Göteborgs stad huset.
Gamla allén hade anlagts 1788 och sträckte sig från Vallgraven till landeriet Lorentzberg. År 1806 beslutade kronan att fästningsverken skulle rivas.
I Carl Wilhelm Carlbergs plan från 1808 bibehölls Vallgraven och föreslogs en kajgata på varje sida, kantad av byggnadskvarter. Längs den södra kajgatan föreslogs bebyggelse på de gamla utanverkens plats och en allé.
Nya allén anlades 1823-24, men byggnadskvarteren mot Vallgraven utfördes inte. Här anlades senare istället Kungsparken och Trädgårdsföreningen.

www.GP.se