Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, LORENSBERG 40:1 M.FL. KV RYDBOHOLM

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret Rydboholm tillhör de s.k. parkkvarteren i Vasastaden-Lorensberg. I beskrivningen 1863 av planen för de nya stadsdelarna utanför Vallgraven (stadfäst 1866) betonades vikten av att denna rad av små kvarter utformades som en arkitektoniskt effektfull övergång mellan Kungsparken och stenstaden, efter kontinentala förebilder. Genom planterade förgårdar släpptes ljus och grönska in till de bakomliggande större byggnadskvarteren. Två eller flera tomter måste bebyggas enhetligt så att varje kvarter fick karaktär av ett palatslikt byggnadskomplex. Denna konsekvent genomförda monumentalitet, fullföljd 1875-1910, sätter parkkvarteren i en särställning som den mondäna borgarstadens ansikte mot det parkomgärdade City. Huvudfasaderna vetter mot Parkgatan i norr och de förträdgårdsprydda tvärgatorna. Innergårdarna med sina enklare fasader exponerar sig mot Storgatan i söder innanför portmurar.

Utbyggnaden av parkkvarteren och området som helhet spände över drygt 30 år. Med undantag bebyggdes parkkvarteren med hyreshus, först i fyra och senare i fem våningar. Kvarteren närmast Vasaplatsen med högre hus tillkom sist, i slutet av 1890-talet, då marken där blivit avröjd från äldre träbebyggelse på f.d. Hagaheden. Den dittills rådande nyrenässansen med stenimiterade fasader i cementputs avlöstes här abrupt av en ny, polykrom tegelarkitektur enligt tiedens borgerliga anspråk på bl.a. materialäkthet.