Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, HESTRA 4:1 SÖDRA HESTRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Södra Hestra kyrkogård har medeltida ursprung, men om detta
minner idag inget ovan mark. Sannolikt utvidgades kyrkogården
åt norr i samband med nuvarande kyrkas uppförande 1829. Vid
denna tid torde kyrkogårdsmuren ha anordnats. 1888 utvidgades
kyrkogården norrut och västerut. I samband med detta kan antagas
att nuvarande trädkrans planterades. 1897 ordnades kyrkogården
med sandade rätvinkliga gångar. Det började bli vanligare med stenvårdar
på gravarna och ytorna belades ofta med singel. 1922 anlades
en ny kyrkogård i öster efter ett förslag av gillesträdgårdsmästare
Siegfried Larsén, Dannäs. Kring denna planterades hagtornshäck
och lönnar. Fram mot mitten av 1900-talet förbjöds grusgravskicket
och bestämmelser om maximistorlek på gravvårdar infördes. 1961
uppfördes ett bårhus i backen norr om kyrkogården efter ritningar
av arkitekt Svend Bögh-Andersen, Laholm. Redan 1968 genomgick
det en omfattande renovering varvid väggarna ommurades med
vitt kalksandtegel och isolerades. Detta arbete utfördes av Gunnar
Knutssons Byggnads AB, Gislaved. 1973 föranledde bristen på
gravplatser att gamla kyrkogården utvidgades mot norr i enlighet
med ett förslag av trädgårdsarkitekt Ragnar Ekstedt, Växjö. På denna
nya del skulle gravarna läggas helt i gräs. Under 1900-talets senare
decennier har kyrkogårdens karaktär från det tidiga 1900-talet
utslätats genom borttagande av grusgångar och grusgravar samt
asfaltering av huvudgångar.