Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, FURUGÅRDEN 1 GYLLENFORS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
1922 väcktes vid Anderstorps kyrkostämma förslag om anläggande
av särskild begravningsplats för Gyllenfors samhälle. Ett första ritningsförslag
till kyrkogård presenterades 1928 av arkitekt Göran
Pauli, Stockholm. För att behålla en skogskaraktär sparades och
gallrades det befi ntliga tallbeståndet. Kyrkogårdens centrala del
gjordes helt öppen medan kvarteren längs sidorna kom att ligga ”i
skog”. Kyrkogården kunde invigas i november 1931. Familjegravar
utlades längs de grusade huvudgångarna och inhägnades med
häckar. Inne i de centrala gravkvarteren – vilka hade getts öppna
gräsytor – blandades allmänna enkelgravar och familjegravar. Pauli
stod 1937 för ritningarna till kapell och klockstapel, vilka fanns i
åtanke redan i ursprungsplanen. 1953 skedde viss omläggning av
kyrkogården genom trädgårdsarkitekt Hugo Lindqvist, Borås, vilket
främst bestod i anläggande av nya gräsmattor och gravplatser
samt planteringar av häckar och rabatter. I programmet avsåg man
belägga ytan vid utsiktsplatsen i söder med skiff er. 1977 uppfördes
ett församlingshem norr om kapell och klockstapel, arkitekt var
Per Rudenstam, Gislaved. 1983 – 84 utvidgades kyrkogården åt
öster enligt program av MK-konsulter, Uppsala, vilket inbegrep
uppförandet av en ekonomigård med personalbyggnad. Sannolikt
vid samma tid har gångarna asfalterats samt grusbäddar och stenramar
borttagits från kyrkogårdens äldre familjegravar. Även mindre
grusgångar inom kvarteren har tagits bort och trädbeståndet glesats
ut i anslutning kapellet.