Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, SVENNEBY 10:1 M.FL. SVENNEBY GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: SVENNEBY
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 615, år 1900: 1537, år 1995: 633

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Svenneby gamla kyrka ligger i anslutning till bebyggelsen. Läget är högt och tätt intill en bergvägg och med vid utblick över dalgången i söder. Kyrkogården följer bergväggen och klockstapeln står på bergkrönet, nordväst om kyrkan. Pastorsexpeditionen ligger ca 1 km sydost om gamla kyrkan, vid Hogslätt. Svenneby socken ligger vid Sotefjordens mynning och landskapet är typiskt för mellersta Bohuslän; flacka uppodlade dalgångar växlar med låga och karga urbergsmassiv.
RASERAD KYRKA / RUIN -
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Svenneby gamla kyrka murades troligen under 1100-talet eller senast under 1200-talets första hälft. Planformen med rektangulärt långhus och smalare, rakavslutat kor är intakt. Ett vapenhus byggdes i väster under reformationstid varvid en portal upptogs i den medeltida gaveln. Det nuvarande vapenhuset av timmer är från 1753. Triumfbågen revs 1698 och långhusets östragavelröste byggdes av trä.
EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Svenneby framstår som ett lysande exempel på en sällsynt välbevarad kyrka från äldre tid, med en inredning både från medeltiden och från 1600,- 1700- och 1800-talen. Under reformationstiden utfördes omfattande byggnadsverksamhet. Långhusets medeltida sydportal igensattes. I dess övre del utsparades ett fönster. 1729-30 utfördes flera förändringar under ledning av byggmästaren Chresten Olufsson Horn och murmästaren Lars Utmark. Koret påmurades till nuvarande höjd men är fortfarande lägre än långhuset. Samtidigt upptogs de stora fönsteröppningarna i söder. I koret och långhuset slogs tunnvalv av trä. De dekorerades 1741 med målningar av mäster Johan Ahlstedt från Uddevalla, möjligen med hjälp av Christian von Schönfeldt. Samma år överkalkades en målning på korets östmur och är numera synlig som fragment. Kyrkan togs ur bruk 1915, då Svenneby nya kyrka invigdes. En invändig restaurering utfördes 1962 under ledning av Evald Gustafsson, Riksantikvarieämbetet. Arbetet syftade mot att i möjligaste mån återställa inventarierna (se nedan) till deras äldre skick. Omfattande konserveringsarbeten utfördes.
Altare från medeltiden, klätt med trä 1731. Altaruppsats från 1740-talet med överdel, troligen från 1600-talet. Predikstol i barock, 1600-talets mitt, möjligen utförd av Hans Swant. Trappa och dörr, troligen från 1698. Målningar från 1740-talet. Bänkinredning 1770, Jon Hansson och Chresten Baltzar. Övermålningarna senare. Korbänkar i samma utförande. Läktare i väster, fördjupad 1724, målad 1741 av Johan Ahlstedt. Läktare i norr, byggd efter 1830. Målningar 1741, från äldre läktare (apostlar i samma utförande som på läktaren i väster). Dopfunt av täljsten i två delar och med uttömningshål. 1200- talets förra del. Medeltida träskulpturer: madonnan med barnet, 1200-tal. Kristus, från triumfkrucifix; huvud och armar saknas. 1200- tal. Sankt Olof (Olav), sittande, händer saknas. 1200-tal. Apostel, stående. Höger underarm saknas, troligen 1300-tal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.