Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, HANEBO KYRKBY 32:1 HANEBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnadsetapperna är många i Hanebo kyrka. Med början i 1200-talet via senmedeltidens utbyggnad och valvslagning fullbordades dagens kyrka med 1700-talets tillbyggnad och 1800-talets tornbygge. Spåren av dessa etapper är i flera fall tydliga, inte minst på grund av 1950-talets renovering. Denna är en i raden av renoveringar men också den som gett kyrkan sin nuvarande karaktär. Tydligast framgår detta i långhusets blottlagda gråstensmurar, de framtagna väggmålningarna, bänkinredningen, altarringen, sandstensgolvet och sakristians fasta inredning. Den föregående renoveringen, utförd 1901-02, har lämnat spår framför allt i form av läktaren i väster och orgelfasaden. 1962-63 uppfördes en mindre tillbyggnad i anslutning till sakristian innehållande bland annat entré och toalett. Anmärkningsvärt är att ett flertal medeltida takstolar är bevarade upp till hanbjälken med spår efter det ursprungliga tunnvalvet. Delarna ovan hanbjälken byggdes om till nuvarande utseende i och med 1770-talets brutna takform.

Den symmetriska planen är konventionell med 1876-års torn i väster, det medeltida långhuset i mitten och 1770-talets korsarmar, rakt avslutade kor och femsidiga sakristia i öster. 1963-års tillbyggnad ansluter till sakristians norra sida med separat ingång från kyrkogården och nedgång till källaren. Övriga ingångar till kyrkan finns i tornet samt via vindfånget i södra korsarmen. Från vapenhuset går en trappa upp till läktaren och vidare upp i tornet.