Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, FORS 11:1 FORS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FORS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 997, 1900: 1629, 1995: 2747

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett flik av utmarken i den odlade jorden vilken är koncentrerad till ådalar och sänkor. En allé leder från kyrkan till Sjuntorps samhälle vid Slumpån. Fors socken ligger sydväst om Trollhättan.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr och västtorn. Kyrkans byggnadshistoria är inte till fullo känd. Stenkyrka uppfördes troligen under medeltiden. Sannolikt finns ännu murar bevarade, men ovisst i vilken omfattning. Vid en ombyggnad 1709 erhöll kyrkan salformad plan, med tresidig östvägg. År 1900 tillbyggdes ett brett västparti, en sakristia på nordsidan, samt ett vindfång i söder, allt utformat i rik nyromansk stil efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson (ett då befintligt vapenhus av okänd ålder raserades). Kyrkans nuvarande planform härrör emellertid från ytterligare en om- och tillbyggnad 1950-52, efter ritningar av arkitekt Axel Forssén, då sekelskiftets elaborerade västparti ersattes
och ett torn uppfördes.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar. Såväl exteriör som interiör präglas av restaureringen på 1950- talet, som i allt väsentligt avsåg avlägsna sekelskiftets förändringar till förmån för kyrkans 1700-talskaraktär. Västpartiet fick efter Forsséns ritningar en stram utformning, med torn krönt av pyramidhuv. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt direkt till korpartiet i söder. Kyrkorummet täcks av ett brädvalv med målningar från 1746 av Detlef Ross, dock hårt restaurerade vid sekelskiftet samt i viss på kompletterade på 1950-talet. Vid Forséens restaurering avlägsnades väggarnas dekormåleri från sekelskiftet 1900 för en enhetlig, vit färgsättning. Mycket av 1700-talsinredningen återställdes och konserverades, däribland läktarbröstningen, altaruppsatsen och predikstolen (predikstolen är förfärdigad av Michael Schmidt 1734). Den öppna bänkinredningen med raka gavlar har sin nuvarande form efter Forsséns ritningar. Inbyggnad under läktaren från 1994.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.