Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundbyberg kn, SUNDBYBERG 2:19 SUNDBYBERGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Sundbybergs kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Sjögren och invigdes 1911.
Kyrkan uppfördes i jugendstil och hämtar tydliga influenser från Hjorthagskyrkan i Stockholm, som invigdes 1909 och är ritad av arkitekten Carl Bergsten.

Axel Sjögren (1877–1962) var verksam i Stockholm från 1903 och har inte ritat några andra kyrkor.
Den tid som kyrkan uppfördes var en brytningstid i svenskt kyrkobyggande arkitektoniskt, men även i liturgiskt avseende. 1800-talets historiserande nygotik stod mot mer moderna uttrycksmedel. Kyrkorådet bjöd in två arkitekter att upprätta förslag till den nya kyrkan i Sundbyberg. Den ene arkitekten, Gustaf Hermansson representerade den äldre generationens arkitektur. Den andre arkitekten, Axel Sjögren var ung och oprövad. Hermanssons förslag var utfört i traditionell nygotik och väckte inget intresse hos beställarna, särskilt inte då förslaget dessutom var dyrare. Sjögrens förslag var betydligt modernare, inspirerat av Hjorthagens kyrka och antogs av kyrkorådet. Som anställd på Bergstens kontor, hade Sjögren arbetat med den för tiden moderna Hjorthagskyrkan.

Kyrkan bevarades i princip utan större ingrepp i exteriör eller interiör till 1960-talet, då en större renovering genomfördes under ledning av arkitekten Åke Porne. Han lät då avlägsna de jugendinspirerade detaljerna i fasaden, men framförallt var det kyrkans interiör som moderniserades. Bl a försågs kyrkan med ny inredning.

Sundbybergs kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Sundbybergs stad växte fram till följd av järnvägens dragning över den dåvarande herrgården Sundbybergs ägor, 1876. Ägaren till gården, AP Löfström, utnyttjade de goda kommunikationerna och anlade därför en förstad. Dess utveckling drog fördel av den svåra bostadsbrist som fanns i Stockholm vid denna tid. Sundbyberg växte fram som stationssamhälle och industriort och blev köping 1888 och fick stadsrättigheter 1927.

Vid den här tiden låg Sundbyberg i Bromma socken. Avståndet till kyrkan i Bromma var dock stort, varför Löfström lät uppföra ett kapell 1878. Kapellet blev med tiden för litet för att motsvara köpingens behov och under 1880-talet beslöt man att uppföra en kyrka på den mark Löfström donerat för stadens räkning. 1909 delades Bromma församling, så att Sundbyberg blev eget pastorat.

Namnet Sundbyberg har sedan 1700-talet använts på ett område vid det gamla Sundby, som då tillhörde Bromma. Orden sund syftar till Bällstaån, vars vatten förr stod högre.