Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, LÅNGAV 1:25 DALBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - DALBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2573, 1900: 3424, 1995: 2010

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Södra och Norra Finnskoga utbrutna 1831.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i norra Värmland på en höjd i Klarälvens övre dalgång. Den nuvarande 1900-talskyrkan har föregåtts av flera äldre kyrkor. Den äldsta kända kyrkan var uppförd vid gården Stommen på en plats som enligt inventeringsprotokollet 1830 (ATA) då var "för det mästa af Clar Elfen utbruten". Kapellet stod kvar fram till 1726. Ett nytt kapell uppfördes 1638 på den s.k. Lillheden, vilket kallades omväxlande Likenäs kapell eller Nedre Dalby kyrka. Nuvarande kyrkplats vid Långav i Dalby togs i anspråk för en 1725-26 uppförd träkyrka, senare ersatt med den befintliga träkyrkan från 1926-28.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Belägen på annan plats. En kyrka eller ett kapell, sannolikt av trä, fanns under medeltiden. Kapellet fungerade sannolikt en tid parallellt med Likenäs kapell, men revs så småningom när ny kyrka stod färdig i Långav i Dalby.

II: Belägen på annan plats (DALBY, LIKENÄS KAPELLPLATS). Likenäs (eller nedre Dalby) träkapell från 1638. Förutom att det hade torn är utseendet inte känt. Sista gudstjänsten förrättades 1726. Nämns av Erik Fernow som år 1738 "utgammalt och förfallet". Riven när ny kyrka stod färdig i Långav i Dalby.

III: Träkyrka på platsen för den nuvarande, uppförd 1725-26 och bestående av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti samt torn i väster. Kyrkorummet dekorerades på 1740-talet av målaren Daniel Hjulström. Omkring 1860 genomgick kyrkan en större omgestaltning, då den utvidgades till korskyrka, en ny sakristia vidbyggdes i öster, väggarna reveterades med puts både ut- och invändigt och ett brädvalv ersatte det platta innertaket. Riven i samband med att ny kyrka stod färdig på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - IV: Den befintliga träkyrkan i Dalby socken är uppförd 1926-28 efter ritningar av Bror Almqvist. Den består av rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor, vidbyggd sakristia på korets nordsida samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans ytterväggar är brädfodrade och vitmålade samt genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Det smala tornets resliga spira ger en vertikal strävan till exteriören. Sadeltaket över långhuset är uppdelat i två takfall, med ett smalt vertikalt, fönsterförsett, parti mellan dessa. Ingång på tornets sydsida. Kyrkorummet avdelas med kolonner i mittskepp och rudimentära sidoskepp; mittskeppet täcks av ett trepassformat valv. Konstnären Tor Hörlin utförde 1928 kyrkans tak- och väggmålningar. Långhusets valvmålningar återger händelser ur Gamla och Nya testamentet. Predikstolen ritades av Almqvist. Den öppna bänkinredningen med raka gavlar härrör från byggnadstiden. I kyrkan finns även inredning och inventarier från föregångarna, däribland altaruppsatsen från 1686.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Från medeltiden återstår en dopfunt av täljsten från 1200-talet, samt flera medeltida träskulpturer.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 /
Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.