Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens äldsta del inramas av den murade och vitputsade bogårdsmuren som omger kyrkan. Antagligen byggdes bogårdsmuren på 1760-talet i samband med den äldre kyrkans ombyggnad. Bogårdsmuren är försedd med tre stigluckor mot väster, norr och söder. I öster finns en öppning mot den del av kyrkogården som anlades i samband med kyrkans renovering 1932-35. I liv med bogårdsmuren ligger i öster ett gravhus, byggt för kyrkoherden Daniel Jonas Salin med hustru, och i det sydvästra hörnet ett bårhus. Stigluckorna och gravhuset har samtliga ett svängt tresidigt, spetsigt tak beklätt med spån. Bårhuset har ett pyramidformat brädtak.

Klockstapeln är belägen på en liten kulle i liv med bogårdsmuren intill bårhuset. Den byggdes av dragonen och bildhuggaren Jonas Granberg 1751-52 och har en kvadratisk grundplan. Från boden i bottenplanet utgår spånklädda spiror som bär upp klockbodens tak. Klockstapeln avslutas upptill med en kupolformad spira krönt av en flöjel. År 2001 genomgick klockstapeln en omsorgsfull restaurering orsakad av stora rötskador.

Kyrkogården har gradvis byggts ut under 1900-talet. Den äldsta delen som ligger rakt öster om bogårdsmuren är symmetriskt planerad med grusgångar som leder fram till en centralt placerad rundel och den här delen omges fortfarande delvis av björkplanteringar.

Kyrkan fick sin nuvarande utformning under åren 1758-63 när en äldre stenkyrka byggdes om och förstorades under ledning av byggmästaren Pehr Olofsson från byn Dillne i Oviken. Denne ledde under samma period många ombyggnader av kyrkor i länet. Vid ombyggnaden byggdes den äldre kyrkan ut mot söder och väster. Äldre murpartier finns kvar i det nordöstra hörnet av den nuvarande kyrkan. Vid ombyggnadsarbeten av golvet under 1900-talet har man hittat rester efter äldre murade väggar som klargjort kyrkans storlek före ombyggnaden. Det var en salkyrka, bestående av ett långhus med rakavslutat korparti i öster, sakristia i nordöst och sannolikt med ett vapenhus i nordväst. Det är osäkert från vilken tid den äldre kyrkan härrör. I ett visitationsprotokoll från 1319 omtalas en kyrka i Oviken, men år 1503 äger en invigning rum efter en om- eller nybyggnad. Det är osäkert om den äldre medeltida kyrkan byggdes ut eller revs 1503. På de bevarade murarna från 1500-talskyrkan har rester av kalkmålningar stilistiskt daterade till 1500-talets mitt tagits fram.