Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, NÄSHULTA KYRKA 1:1 NÄSHULTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - NÄSHULTA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1308, år 1900: 1827, år 1995: 889

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett näs i Näshultasjön i den sydvästra Mälarbygden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr.

I: Medeltida kyrka, sannolikt med ursprung i äldre medeltid, och senare ombyggd till en salkyrka med rakt östparti. Ingång i sydväst. Kyrkan fick under någon period tegelvalv, vilket framgår av de spår av stödpelare man fann vid en restaurering 1951. Byggnaden revs till största delen vid den nya kyrkans uppförande, men delar av medeltidskyrkans södra och östra murar ingår i den nuvarande kyrkan.

II: Den nuvarande kyrkans planform är resultat av en nybyggnad 1673-78, med återanvändande av delar av föregångarens murar i söder och öster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - På vardera långsidan fanns ursprungligen två fönster. Murarna var putsade i en rödbrun ton och spåntaket rödfärgat. På 1780-talet vitlimmades kyrkan, man tog också upp nya fönster på vardera långsidan. I början av 1790-talet sattes den södra ingången igen, sakristian fick samtidigt en egen ingång. Vid en restaurering 1905 tillkom ytterligare två fönster på långsidorna och ett runt fönster togs upp i den östra gaveln utöver de två fönster som redan fanns där sedan kyrkans byggande. Det runda fönstret murades igen 1950-51. Den igenmurade södra portalen är sedan 1947 markerad i exteriören. Över kyrkorummet välver sig ett tunnvalv i trä, putsat med gips. Predikstolen från 1811 är ett arbete av P. Strand efter ritningar av arkitekten P.W. Palmroth. I koret är ett gravmonument över riksrådet Knut Kurck och hans maka uppställt. Det är utfört i Antwerpen av Nicolaes Millich under 1680-talets första hälft. Monumentet stod från början i Stora Mellösa kyrka men flyttades till Näshulta i början av 1700-talet. En romansk dopfunt med repvulst finns bevarad i kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.