Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TEMPLET 2 HÖGALIDSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Ansgariekyrkan kan sägas vara föregångaren till Högalidskyrkan, inrymd i en lokal på Brännkyrkagatan 88 och tillkommen på initiativ av Sällskapet för Främjande av Kyrklig Själavård 1896. Eftersom den västra delen av Södermalm då började bli allt mera bebyggd, fanns det behov av en kyrkolokal i denna del av dåvarande Maria Magdalena församling. Ansgariekyrkan var i funktion fram till 1921 då Filadelfiaförsamlingen köpte fastigheten. Under åren 1921–23 nyttjades istället Borgerskapets kyrksal på Högalidsgatan.

Redan 1902 började uppförandet av en kapellbyggnad diskuteras inom församlingen och 1905 anvisade staden plats för ett nytt kapell uppe på Högalidsberget. Flera olika förslag lades fram och omarbetades av arkitekterna Gustaf Hermansson och Konrad Elméus, dock utan egentligt resultat. 1907 hade församlingen kommit fram till att ett kapell inte var tillräckligt utan att det var en kyrkobyggnad som skulle uppföras här.

Arkitekterna Elméus, G A Nilsson och Ivar Tengbom bjöds 1911 in till en tävling om den nya kyrkan. Tengboms förslag sattes i första rummet men kom att arbetas om på en rad punkter innan det slutligen godkändes av Kungl Maj:t 1916. Ursprungligen hade han lagt kyrkan i nord-sydlig riktning längre österut på berget. De dubbla tornen, som kritiserades av flera, såg ursprungligen något annorlunda ut liksom västfasaden och interiören. Arkitekten Carl Westman, den ende sakkunnige i tävlingsjuryn, ifrågasatte de två tornen. Enligt Tengbom däremot ”skulle ett torn aldrig förslå i konkurrensen med det på andra sidan vattnet liggande stadshustornet”. ”Med två torn kommer man bättre ifrån alla jämförelser.”(Bergström 2001, s 72.) Tävlingen om Stadshuset hade resulterat i ett andrapris för Tengbom och många uppfattade Högalidskyrkans tvillingtorn som en revansch i konkurrensen med Ragnar Östberg och hans stadshus.

1916 påbörjades schaktningsarbetena och den första grundstenen lades 1917. Bygget försenades p g a arbetskonflikterna 1918 och 1920 då arbetet låg nere totalt omkring ett år. Under den förhållandevis långa byggnadstiden skapade Tengbom något av en byggnadshytta kring kyrkan där ett flertal av landets namnkunniga konstnärer och konsthantverkare arbetade intimt tillsammans under hans ledning. Kyrkan invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom den 10 juni 1923, två veckor före Stadshusets högtidliga invigning på andra sidan Riddarfjärden.

1925 delades Maria Magdalena församling i två och på så vis bildades Högalids församling. Tengbom deltog i planeringen av både det nya församlingshuset och prästgården, som också placerades uppe på berget. Detaljprojekteringen övertogs dock av arkitekten David Dahl (1895–1973). 1939 uppfördes kolumbariet norr om kyrkan och 1959 utvidgades detta i sin tur med en byggnad, placerad i bergsluttningen mot Högalidsgatan. Ivar Tengbom stod för ritningarna till båda kolumbarierna.