Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älmhult kn, HALLARYD 4:1 HALLARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården är belägen omkring, samt söder om kyrkan. Den äldre kyrkogården som var samtida med
den förra kyrkan var betydligt mindre till sin omfattning. Den gamla kyrkogården omgavs av en stenmur.
Enligt en gammal synelängd skulle varje gård underhålla fyra alnar av muren. Vid de syner som
hölls i närvaro av kyrkans män fick de som ej hade sin del av muren i ordning, tillsägelse att laga den.
I samband med att den nya kyrkan uppfördes ville kyrkoherden att kyrkogården skulle göras prydlig
med passande planteringar. Problemet var att området kring kyrkan var backigt. Till att börja med
använde man den gamla kyrkogården, men allt eftersom utökades kyrkogården åt öster och norr. Begravningsplatsen
kom därefter att jämnas ut och korsgångar anläggas. Kyrkogården fick på så sätt fyra
kvarter. Vid kyrkans tillkomst sträckte sig landsvägen mellan kyrkan och kyrkogården och skar av kontakten
dem emellan. Kyrkogården utökades allteftersom och enligt 1890-års karta hade den samma
utbredning som nu. Landsvägen var flyttad. Den nya kyrkogården var inramad av en stenmur utom på
den norra och nordöstra delen. 1963 beslöts om att anlägga en mur även här.
Ett bårhus av huggen granit byggdes i nordöstra hörnet av den nedre kyrkogården. Bårhuset revs
omkring 1980 och ersattes av bårhuset norr om kyrkogården. I hörnet där bårhuset tidigare stått, ska
eventuellt den nya urnlunden/asklunden placeras.
I en inventarieförteckning över kyrkans inventarier från 1927 nämns två gravvårdar som ansågs
värdefulla på kyrkogården. Det var en gjutjärnshäll från 1808 över J M Krusebäck och hans hustru.
Storleken på gjutjärnshällen var 168x90 cm och den fanns på gamla kyrkogården. Den andra gravvården
var ett gravkors i järnsmide med årtalet 1691.