Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÖRBY SLOTT 1:3 M.FL. BRÄNNKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BRÄNNKYRKA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1171, år 1900: 8402, år 1995: 149313

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Erstavik utbruten under 1600-talet. Nacka utbruten under 1640-talet. Hägersten och Vantör utbrutna 1957 samt Årsta överfört till Enskede.

LÄGE OCH OMGIVNING - Brännkyrka kyrka är omgiven av villabebyggelse och ligger en dryg halvmil sydsydväst om Stockholm. Nära kyrkan finns byggnader uppförda som pastorsexpedition, skola och församlingshem. På kyrkogården finns gravkapell och gravkor.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, smalare, rakslutet kor och västtorn vars bottenvåning är lika bred som långhuset; på kyrkans nordsida finns en långsträckt tillbyggnad som rymmer flera funktioner, däribland sakristia. Tillbyggnaden har även källarplan, med samlingssalar och ekonomiutrymmen. Av den äldsta stenkyrkan, sannolikt uppförd omkring 1200, återstår ännu betydande delar av långhuset. I öster fanns ett smalare kor, vars östliga avslutning inte är säkert känd. Det befintliga, breda västtornet tillbyggdes troligen senare under 1200-talet. Sakristia med tegelvalv uppfördes i norr under 1300-talet. Under 1400-talet slogs valv i långhus och kor och något senare tillbyggdes ett vapenhus i söder (möjligen skedde under denna tid även en omgestaltning av korets planform). Genomgripande förändringar av kyrkan skedde efter ritningar av slottsbyggmästaren J. H. Edberg och arkitekt Olof Tempelman 1802-03. Det ursprungliga koret raserades och ett väsentligt större, rakslutet korparti som även inrymde sakristia uppfördes. Även medeltidskyrkans sakristia, vapenhus och valv raserades. Ny sakristia i öster tillbyggdes 1851 efter ritningar av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. Om- och tillbyggnader skedde 1974-75 efter ritningar av arkitekt Sven Ivar Lind. 1800-talskorets östvägg genombröts och ett nytt, smalare kor uppfördes, sakristian från 1851 raserades. Även tillbyggnaderna i norr härrör från 1970-talets förändringar.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Fasaden är putsad och avfärgad i brunt. Västtornets plåttäckta spira härrör i sin nuvarande form från 1890. Det under 1970-talet nybyggda koret höjer sin något över långhusets nock. Ingång till kyrkorummet i väster via tornets bottenvåning. Interiören fick sin nuvarande prägel i samband med 1970-talets genomgripande förändringar efter arkitekt Sven Ivar Linds ritningar, däribland insattes ett brutet innertak samt ny altartavla, predikstol och bänkinredning förvärvades.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.