Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÖRBY SLOTT 1:4 M.FL. BRÄNNKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Brännkyrka kyrkas äldsta del byggdes troligen under slutet av 1100-talet, tornet byggdes före 1200-talets mitt. Förlängningen av långhuset under 1800-talets början ritades av slottsbyggmästaren J H Edberg. 1975 byggdes kyrkan till och renoverades efter ritningar av arkitekten Sven Ivar Lind (1902-80). Lind har i Stockholm ritat Stadsarkivet på Kungsklippan, Mariebergs kollektivhus och det Mosaiska begravningskapellet på Skogskyrkogården.
Under tidig medeltiden hette både kyrkan och dess socken Vantör. Namnet Brännkyrka finns nämnt i arkivmaterial första gången 1425. Kyrkan bytte namn efter en av de fyra bränder den drabbats av. Före 1440 var Brännkyrka eget pastorat och därefter annex under Huddinge. År 1913, då inkorporeringen av socknen med Stockholms stad skedde, blev Brännkyrka en självständig församling. Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck och Vantör kom senare att avsöndras från den gamla socknen. Församlingen fick sin nuvarande storlek 1957.

Kyrkan har under århundradena genomgått flera stora förändringar. Murarna i den västra delen av långhuset hör till den ursprungliga 1100-tals kyrkan. Den hade ett nästan kvadratiskt långhus med ett smalare kor i öster. Tornet byggdes före 1200-talets mitt. År 1723 förstördes kyrkans inredning i en brand. Den östra delen av långhuset tillkom 1802-03. Koret var då lika brett som långhuset. År 1851 byggdes en ny sakristia intill kyrkans östra gavel, koret arrangerades om och orgelläktaren i väster byggdes. Tornet fick sitt nuvarande utseende år 1890. År 1912 öppnades tornets nedre del mot långhuset genom en arkadbåge och läktaren byggdes om. År 1972 fastställdes arkitekten Sven Ivar Linds om- och tillbyggnadsförslag, vilket bl a innebar rivning av sakristian där ett nytt kor uppfördes. Mot kyrkans norra vägg byggdes en handikappentré, skrudkammare och sakristia. Under marknivån inreddes en våning med bl a brudkammare, sammanträdesrum och ekonomiutrymmen. Hela kyrkan putsades i samband med att tillbyggnaderna stod klara 1975. Omfattande förändringar gjordes även i kyrkorummet. År 2004 utfördes ytterligare ändringar i interiören.
Uppgifterna är sammanställda av Stockholms stadsmuseum 2007.
Källförteckning:
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
SSM Stockholms stadsmuseums arkiv: Brännkyrka kyrka, Rapport-PM, dokumentationsnotiser från 1975-års ombyggnad, Stockholms stadsmuseum 2005

Andersson, H O A och Bedoire, F, Stockholms byggnader, Stockholm, 1988
Bennet, R, Brännkyrka kyrka, Sörmländska kyrkor 40, Sörmlands museum, Nyköping 1981
Nilsson, Coch Westerberg, O, Kyrkguiden, Stockholm 1995
Lindqvist, G och Tuulse, A, Brännkyrka kyrka, Sveriges kyrkor, Stockholms kyrkor, Band VIII, häfte102, Stockholm 1964
Söderström, G, m fl, Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden, Stockholm 2003