Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, MARVIKSGRUNNAN 1:1 GRUNNANS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Beläget i det närmaste direkt på de stigande berghällarna en bit från klungan av fiskarstugor och fiskebodar på södra Ulvön. Byggt av gävlefiskare 1771, invigt 1773.
Uppfört med liggtimmer på stenfot. Klätt med vitmålad spontad panel av sen 1800-talstyp. Rundbågiga fönster, två på sydsidan och ett på östgaveln, med luckor som nästan når upp till takfoten.Vapenhus saknas. Klockgalgen täckt med en huv. Brunt spåntak.
Väggarna och takytorna mellan de tre åsarna är numera klädda med med vitmålad board. Altaret står framför korfönstret som omgärdas av en blå draperimålning krönt med ett krucifix från 1500-talet. Nedre delen av fönstret är täckt med en predella från samma århundrande. På korväggen en madonna från 1300-talet och en helgonfigur från 1500-talet på ömse sidor om draperimålningen. Predikstolen i ek, som tangerar altarringens södra sida, tillverkades troligen på 1600-talet för Mörby slottskapell. Via Norrtälje kyrka har den kommit till Grunnan. Öppen bänkinredning sannolikt från sekelskiftet i grov nygotisk stil.
I slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet tycks kapellet ha genomgått en renovering, då fasaden troligen ompanelades och bänkinredningen nygjordes. Eventuellt kan den lilla runda altarringen med dess balusterdockor ha tillkommit samtidigt. Inklädningen med board bör ha tillkommit senare, sannolikt på 1900-talet.