Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollentuna kn, TURKOSEN 16 SANKT ERIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
1929–30 uppfördes S:t Eriks kyrka i villasamhället Tureberg, utanför Sollentuna centrum.
Av det flertal arkitekter som inbjöds tävla om förslaget till kyrkobyggnaden, antogs det förslag som tagits fram av Evert Milles (1885–1960). Kyrkan stod klar 1930 och invigdes samma år av Nathan Söderblom. Sju år senare hade de ekonomiska resurserna förbättrats så att de ursprungliga planerna på ett torn kunde realiseras. Samtidigt uppfördes en församlingssal, även den ritad av Milles. Hans arkitektverksamhet omfattar bl a kyrkogårdsutvidgningar och begravningskapell, exempelvis vid Vallentuna kyrka.
I samband med en upprustning under 1960- och 70-talet inreddes källarvåningen med nya församlingslokaler. Den gamla församlingslokalen byggdes om och här iordningställdes en ny sakristia. Tidigare var sakristian förlagd vid entrén i kyrkans västra del.

S: t Eriks kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Från yngre järnålder fram till 1900-talets början, präglades Tureberg av jordbruksnäringen. Ett av områdets större gårdar var under medeltiden Bagare, som senare införlivades med Edsbergs säteri, senare benämnt Turebergs gård.

Vid 1900-talets början inleddes avstyckningar från säteriets mark och en trädgårdsstad växte fram. Under 1900-talets första årtionden drog samhället fördel av järnvägens tillkomst, och expanderade snabbt. Vägen till sockenkyrkan i Sollentuna var relativt lång och snart uppkom behovet av en egen stadsdelskyrka. 1923 bildades ”Turebergskretsen av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård” som i första hand verkade för att en kyrkobyggnad skulle uppföras i Tureberg. Ett år senare tillskänktes sällskapet den tomt på vilken kyrkan är uppförd.