Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, SKEPPTUNA PRÄSTGÅRD 3:1 SKEPPTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Skepptuna kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och västtorn. Kyrkans två ingångar är belägna i tornet samt i vapenhuset. Kyrkans blottade murar är huvudsakligen uppförda av natursten. Tornets övre hälft, omfattningar m.m. består av tegel. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak. Tornet kröns av en fyrsidig, konkavt bruten huv. Av den äldsta kyrkan från början av 1200-talet (långhus med smalare, absidförsett kor och västtorn) återstår i dag långhuset. Omkring 1300 härjades kyrkan av en eldsvåda och förlängdes åt öster till salkyrka. Invändigt täcktes kyrkan med ett trätunnvalv. Sakristian byggdes troligen ganska snart efter koret. Under 1400-talets förra hälft uppfördes ett större torn i väster, med Uppsala domkyrkas gamla torn som förebild. Murarna höjdes och taket gjordes brantare än förut. Invändigt välvdes kyrkorummet med stjärnvalv. En triumfbåge, som stod kvar ända till 1776, slogs mellan långhus och kor. Troligen tillkom även vapenhuset vid denna tid. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad sedan 1400-talet. Fönstrens nuvarande stickbågiga form tillkom vid en upphuggning 1850. Vid en restaurering 1907 under ledning av arkitekten G. Améen byggdes en värmekammare öster om sakristian. Améen utformade även ritningar till nytt altare, altarskrank, bänkinredning och orgelfasad. Vid restaureringen framtogs vidare korets medeltida kalkmålningar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996